Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup IT (počítače,…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
IČO: 00018562

Sídlo/místo podnikání:
Slezská 100/7
12056  Praha

Kontaktní osoba:
: Pavel Šimek
: p.simek@svscr.cz

Organizační útvar:
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy
Kontaktní adresa:
Slezská 7
120 56 Praha 2
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Nákup IT (počítače, notebooky) pro potřeby ÚVS Praha
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/17/V00054081

21.06.2017 11:30:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Pavel Šimek
p.simek@svscr.cz

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Nákup IT (počítače, notebooky) pro potřeby ÚVS Praha
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Pavel Šimek
p.simek@svscr.cz
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Notebooky - 3ks
Počítače - 10ks
Monitory - 10ks
vše dle specifikace v příloze
Položky předmětu VZ
Stolní počítač
30213300-8 - Stolní počítače
30213300-8 - Stolní počítač
viz příloha
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
10,00
ks
12 000,00
120 000,00
monitory
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
viz příloha
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
10,00
ks
4 000,00
40 000,00
Notebooky
30213100-6 - Přenosné počítače
30213100-6 - Přenosné počítače
viz příloha
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
3,00
ks
23 000,00
69 000,00
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
200 000,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Praha 2
Slezská
100
7
12000
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
31.07.2017

Platební a obchodní podmínky
Součástí nabídky účastníka zadávacího řízení bude tvořit závazný návrh smlouvy, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. Účastník zadávacího řízení jako součást nabídky předloží návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže).
Smlouva o dodávce

Způsob a doba podání nabídky

30.06.2017 12:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

termín dodání


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
04.07.2017 13:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Pavel Šimek v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Název
Soubor Velikost
Specifikace poptávaných komponent
Poptávka IT pro ÚVS.xlsx 27,21 KB

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Doručeno: 21.06.2017 15:12:52

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 21.06.2017 11:30 Pavel Šimek 21.06.2017 11:30 Pavel Šimek právě zobrazena

Kontextová navigace