Domů  /  Zadávací řízení  /  Boletex - nákup kuchyňské…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Správa státních hmotných rezerv
IČO: 48133990

Sídlo/místo podnikání:
Šeříková 616/1
15085  Praha 5

Kontaktní osoba:
: Bc. Kateřina Málková
: kmalkova@sshr.cz
: +420 244 095 235
: +420 702 072 584

Organizační útvar:
OLOG
Kontaktní adresa:
Olbrachtova 1677/3
140 00 Praha 4
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Boletex - nákup kuchyňské linky
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/17/V00054079

21.06.2017 10:45:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Bc. Kateřina Málková
kmalkova@sshr.cz
+420 244 095 235
+420 702 072 584

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Boletex - nákup kuchyňské linky
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Bc. Kateřina Málková
kmalkova@sshr.cz
+420 244 095 235
+420 702 072 584
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Nákup kuchyňské linky VERKA ZS dub sonoma/bílá 1,8m - dřez uprostřed (viz. Příloha č. 1) včetně dopravy.
Položky předmětu VZ
Kuchyňská linka
39141400-6 - Kuchyňské linky
39141400-6 - Kuchyňské linky
Nákup kuchyňské linky VERKA ZS dub sonoma/bílá 1,8m - dřez uprostřed (viz. Příloha č. 1) včetně dopravy.
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
Dělení na části


Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Bošice - Kostelec nad Černými lesy
Závod BOLETEX
1
281 63
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
31.07.2017

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Objednávka uzavřena v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a za přiměřeného použití ustanovení § 2079 a násl. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob a doba podání nabídky

30.06.2017 13:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

losem


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
30.06.2017 13:05:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Kateřina Málková v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Název
Soubor Velikost
Příloha č. 1
Příloha č. 1.pdf 201,11 KB
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení.docx 20,98 KB

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Správa státních hmotných...
Doručeno: 21.06.2017 10:47:16

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 21.06.2017 10:45 Kateřina Málková 21.06.2017 10:45 Kateřina Málková právě zobrazena

Kontextová navigace