Domů  /  Zadávací řízení  /  Zabezpečení pracovní…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Úřad práce ČR
IČO: 72496991

Sídlo/místo podnikání:
Dobrovského 1278/25
170 00  Praha

Kontaktní osoba:
: Bc Nikola Vodičková
: nikola.vodickova@kv.mpsv.cz
: +420950125452

Organizační útvar:
KRP Karlovy Vary
Číslo útvaru: 6
Kontaktní adresa:
Závodní 385/98
360 01 Karlovy Vary 1
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Zabezpečení pracovní rehabilitace dle § 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Služby
Systémové číslo: T002/17/V00053894

15.06.2017 09:43:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Bc Nikola Vodičková
nikola.vodickova@kv.mpsv.cz
+420950125452

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Zabezpečení pracovní rehabilitace dle § 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Bc Nikola Vodičková
nikola.vodickova@kv.mpsv.cz
+420950125452
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Služby
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Zabezpečení pracovní rehabilitace formou vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání dle § 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Položky předmětu VZ
Zabezpečení pracovní rehabilitace § 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
80 - Ostatní
80000000-4 - Vzdělávání a školení
Obsahem zakázky je provedení pracovní rehabilitace formou vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání podle § 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pro klienta, který má přiznaný třetí stupeň invalidity s lehkou mentální retardací.

Cílem pracovní rehabilitace je zapojit klienta opět do pracovního procesu a pomoci navázat na předchozí pracovní zkušenosti v oblasti úklidu.
Vytváření vhodných podmínek bude probíhat pomocí asistence na pracovišti maximálně třikrát týdně, do šesti hodin po dobu čtyř měsíců a současně po dobu prvních dvou měsíců i s podporou při dojíždění do zaměstnání. Možnost prodloužení až na 24 měsíců.
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
úkon
60 300,00
60 300,00
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
60 300,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Sokolov
Jednoty
654
35601
Česká republika
Realizace ve městě Sokolov.

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Profesní způsobilost
Kopie dokladu prokazující právní formu (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku nebo zřizovací listiny).
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
Kopie dokladu prokazující právní formu (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku nebo zřizovací listiny).
Zadavatel může požadovat, aby dodavatel předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy


Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Dohoda dle § 70 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Způsob a doba podání nabídky

26.06.2017 13:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?


V případě shody podání nabídkových cen, bude provedeno losování za účasti uchazečů, jejichž podaná nabídka byla ve shodě s ostatními účastníky výběrového řízení.
Los bude proveden tažením uzavřených obálek s čísly od 1 do počtu shodných nabídek a vyhrává ten účastník, který vylosuje číslo 1.
V obálce bude vložený přeložený list, tak aby byl zabezpečený obsah proti identifikaci.
O losu bude proveden zápis, který podepíšou všichni účastníci losování.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Povinnost vyplnění Nabídky zabezpečení pracovní rehabilitace a Kalkulace nákladů spojených s prováděním pracovní rehabilitace.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
26.06.2017 13:05:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Výhradně přes elektronické tržiště.
Nikola Vodičková v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Úřad práce ČR
Doručeno: 15.06.2017 09:45:12

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 15.06.2017 09:43 Nikola Vodičková 15.06.2017 09:43 Nikola Vodičková právě zobrazena

Kontextová navigace