Domů  /  Zadávací řízení  /  TV Tunery  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
IČO: 45251002

Sídlo/místo podnikání:
Škrétova 44/6
120 00  Praha 2

Kontaktní osoba:
: Ing. Michaela Bahounková
: bahounkova.m@rrtv.cz
: 274813830

Specifikace VZ

Název VZ: TV Tunery
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/17/V00053442

02.06.2017 13:09:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Michaela Bahounková
bahounkova.m@rrtv.cz
274813830

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
TV Tunery
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Michaela Bahounková
bahounkova.m@rrtv.cz
274813830
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
TV Tunery
Položky předmětu VZ
TV Tunery
30237130-9 - Počítačové karty
30237130-9 - Počítačové karty
TBS6205 (4x DVB-T/T2/C PCIe 1x)
Low profile design
DVB-T2/T/C SD or HD TV receiving
Quad channel receiving simultaneously
High-definition video, real-Time and scheduled video recording
High sensitivity DVB-T2 Quad Tuner for the best digital TV reception
Windows BDA driver and Linux Driver ready

DVB-T2/T2 Lite/T
• Receiving channel: VHF band and UHF band
• Channel bandwidth: 6, 7, 8 MHz
• DVB-T2/ T modulation type: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
• FFT mode: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
• Code rate: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8
• Guard internal: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 19/128, 19/256
• Intermediate frequency
• IF mode: low IF
• Center IF Frequency: 3 ~ 5 MHz
• Note: default 4MHz
• RF-Input impedance 75Ω (IEC-DIN female)
• RF-Output impedance 75Ω (IEC-DIN male)
• TV card size: 115x68.7mm (length x height)
• TV card weight: 78g
• Power consumption: 6.7 – 9 W
• Operating temperature: -10°C ~ 70°C

DVB-C
• Fully compliant with DVB-C and ITU J83 A/B/C specifications
• Receiving Frequency: 47~862 MHz Tuning Range
• Input level: -65~-10dBm
• 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM and 256QAM Support
• Symbol Rate: 0.87 to 9Mbaud
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
8,00
ks
4 100,00
32 800,00
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
32 800,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Praha 2
Škrétova
44
6
120 00
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
30.06.2017

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
objednávka

Způsob a doba podání nabídky

13.06.2017 09:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

dle pořadí doručení


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
13.06.2017 10:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Michaela Bahounková v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Rada pro rozhlasové a...
Doručeno: 02.06.2017 13:09:29

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 02.06.2017 13:09 Michaela Šetinová 02.06.2017 13:09 Michaela Šetinová právě zobrazena

Kontextová navigace