Domů  /  Zadávací řízení  /  SLZN - letiště Ruzyně…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
IČO: 00007064

Sídlo/místo podnikání:
Nad Štolou 936/3
17034  Praha

Kontaktní osoba:
: Jitka Šedivá
: jitka.sediva@pcr.cz

Organizační útvar:
Správa logistického zabezpečení PP ČR
Číslo útvaru: SLZ PP
E-mail: slzpp.sekret@pcr.cz
Telefon: 974884543
Kontaktní adresa:
Nádražní 16
150 05 Praha
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: SLZN - letiště Ruzyně hangár D, přístavek západ, opravy nabíjecí stanice AKU - projektová příprava
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Služby
Systémové číslo: T002/17/V00053196
Evidenční číslo: PPR-14997/ČJ-2017-990663

29.05.2017 10:21:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Jitka Šedivá
jitka.sediva@pcr.cz

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
SLZN - letiště Ruzyně hangár D, přístavek západ, opravy nabíjecí stanice AKU - projektová příprava
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Jitka Šedivá
jitka.sediva@pcr.cz
Evidenční číslo zadavatele
PPR-14997/ČJ-2017-990663
Druh veřejné zakázky
Služby
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Výkon generálního projektanta, zpracování jednostupňové projektové dokumentace
na opravu části stavby ve výkonových fázích (VF):

• VF 1- příprava zakázky, zaměření vnitřních rozvodů v předmětné části objektu, stavebně technický průzkum.

• VF 2- Zpracování jednostupňové PD pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (DPS)– viz Vyhl. 169 /2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, PD pro provádění stavby– viz příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby v cenové soustavě URS Praha, nebo RTS Brno.


Podrobnější popis rozsahu viz. Příloha č. 1 - Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek).Položky předmětu VZ
SLZN - letiště Ruzyně hangár D, přístavek západ, opravy nabíjecí stanice AKU - projektová příprava
40 - Architektonické služby, projektování, územní plánování, laboratorní služby
71320000-7 - Technické projektování
Výkon generálního projektanta, zpracování jednostupňové projektové dokumentace
na opravu části stavby ve výkonových fázích (VF):

• VF 1- příprava zakázky, zaměření vnitřních rozvodů v předmětné části objektu, stavebně technický průzkum.

• VF 2- Zpracování jednostupňové PD pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (DPS)– viz Vyhl. 169 /2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, PD pro provádění stavby– viz příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby v cenové soustavě URS Praha, nebo RTS Brno.


Podrobnější popis rozsahu viz. Příloha č. 1 - Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek).

Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
kpl
80 000,00
80 000,00
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
80 000,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do 20.11.2014. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

• Doba plnění díla VF 1- VF 2 : do 60 kalendářních dní od podpisu smlouvy o dílo. o VF 1 příprava zakázky, zaměření předmětné části objektu, stavebně technický průzkum, do 15 ti kalendářních dní od podpisu SoD o VF 2 DPS do 45 ti kalendářních dní od dokončení VF 1

Doba a místo plnění

Praha - Ruzyně
Terminál 3 letiště Václava Havla
xxx
hangár D
161 00
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Základní způsobilost
Doložit prostou elektronickou kopií do nabídky
Doložit prostou elektronickou kopií do nabídky
Doložit prostou elektronickou kopií do nabídky
Doložit prostou elektronickou kopií do nabídky
Doložit prostou elektronickou kopií do nabídky
dle jednotlivých bodů
Profesní způsobilost
Doložit prostou elektronickou kopií do nabídky
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
Doložit prostou elektronickou kopií do nabídky
Výpis z živnostenského rejstříku dodavatele
dle jednotlivých bodů
Technická kvalifikace dle § 79 ZVZZ
Referenční zakázky
Doložit referenční listy realizovaných zakázek obdobného charakteru. Požadované údaje – předmět a místo plnění akce, hodnota zakázky, termín realizace, kontakt na zástupce investora
Doložit referenční listy v prosté elektronické kopii do nabídky
3 referenční zakázky obdobného charakteru, kdy minimální hodnota byla 80 000,- Kč bez DPH a realizace byla provedena v posledních třech letech
Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy


Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
29.12.2017

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Smlouva o dílo. Podáním nabídky uchazeč akceptuje text smlouvy.

Způsob a doba podání nabídky

16.06.2017 11:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

pořadí podání platné nabídky


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Přílohou nabídky uchazeče bude:
1)návrh smlouvy doplněný o požadované údaje (identifikační údaje uchazeče, cenové údaje),
2) cenová nabídka
3) požadované dokumenty prokazující kvalifikační předpoklady - osvědčení o odborné způsobilosti (autorizace ČKAIT)

Smlouva bude uchazečem doplněna o jeho identifikační údaje jako zhotovitele na úvodní a poslední straně smlouvy a o cenové údaje zakázky.
Ostatní údaje musí zůstat nezměněny, jinak nebude nabídka dále hodnocena.

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za celý předmět plnění. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


07.06.2017 09:00:00
Praha - Ruzyně
Terminál 3 letiště Václava Havla
xxx
hangár D
161 00
Česká republika
v případě zájmu kontaktujte nejdéle do 6.6.2017 16h p ing. Koritšanského na email martin.koritsansky@pcr.cz sraz u vrátnice č.1
Otevírání nabídek
16.06.2017 12:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele


Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.


Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení o výběru dodavatele se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

pouze na mailové adrese zadavatele uvedené k tomuto obchodnímu případu, a mailové adrese uchazeče uvedené v jeho registraci na ET. Na jinou komunikaci nebude brán zřetel.
Další specifikace
Vybraný uchazeč bude vyzván k podpisu smlouvy. V případě, že jím smlouva nebude podepsána do 10 pracovních dnů, má zadavatel právo oslovit k podpisu smlouvy a realizaci zakázky dalšího uchazeč v pořadí.
Termín pro podání žádostí o dodatečné informace: - do 12.6.2017 do 11:00 hod
Termín pro odpovědi na žádosti o dodatečné informace: - 13.6.2017 do 11:00 hod
Jitka Šedivá v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika -...
Doručeno: 29.05.2017 10:22:34

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 29.05.2017 10:21 Jitka Šedivá 29.05.2017 10:21 Jitka Šedivá právě zobrazena

Kontextová navigace