Domů  /  Zadávací řízení  /  SLZN - Plzeň, Skrétova 22 -…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
IČO: 00007064

Sídlo/místo podnikání:
Nad Štolou 936/3
17034  Praha

Kontaktní osoba:
: Jitka Šedivá
: jitka.sediva@pcr.cz

Organizační útvar:
Správa logistického zabezpečení PP ČR
Číslo útvaru: SLZ PP
E-mail: slzpp.sekret@pcr.cz
Telefon: 974884543
Kontaktní adresa:
Nádražní 16
150 05 Praha
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: SLZN - Plzeň, Skrétova 22 - rekonstrukce zděného plotu
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Stavební práce
Systémové číslo: T002/17/V00052826
Evidenční číslo: PPR-10831/ČJ-2017-990663

17.05.2017 11:34:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Jitka Šedivá
jitka.sediva@pcr.cz

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
SLZN - Plzeň, Skrétova 22 - rekonstrukce zděného plotu
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Jitka Šedivá
jitka.sediva@pcr.cz
Evidenční číslo zadavatele
PPR-10831/ČJ-2017-990663
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Demolice stávajícího zděného plotu (18 m) v nevyhovujícím technickém stavu spolu s odstraněním přilehlé vegetace a výstavba nového bezzákladového betonového plotu (stavebnicový systém).
Položky předmětu VZ
stavební práce
41 - Stavební práce
45000000-7 - Stavební práce
Demolice stávajícího zděného plotu (18 m) v nevyhovujícím technickém stavu spolu s odstraněním přilehlé vegetace a výstavba nového bezzákladového betonového plotu (stavebnicový systém).

Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
stavba - kpl
123 966,94
123 966,94
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
123 966,94
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do 20.11.2014. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

do 2 týdnů od podpisu smlouvy

Doba a místo plnění

Plzeň
Skrétova
22
58601
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Základní způsobilost
Doložit prostou elektronickou kopií do nabídky
Doložit prostou elektronickou kopií do nabídky
Doložit prostou elektronickou kopií do nabídky
Doložit prostou elektronickou kopií do nabídky
Doložit prostou elektronickou kopií do nabídky
Podáním nabídky uchazeč potvrzuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 74. Jejich plnění si zadavatel může ověřit před podpisem smlouvy.
Profesní způsobilost
Doložit prostou elektronickou kopií do nabídky
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
Doložit prostou elektronickou kopií do nabídky
Výpis z živnostenského rejstříku dodavatele (oprávnění na „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“)
dle jednotlivých bodů
Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy


Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
17.11.2017

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Smlouva o dílo. Podáním nabídky uchazeč akceptuje text smlouvy.

Způsob a doba podání nabídky

08.06.2017 08:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

pořadí podání platné nabídky


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Přílohou nabídky uchazeče bude:
1)návrh smlouvy doplněný o požadované údaje(identifikační údaje uchazeče, cenové údaje),
2)krycí list cenové nabídky
3) doplněný položkový rozpočet
4) požadované dokumenty prokazující kvalifikační předpoklady.

Smlouva bude uchazečem doplněna o jeho identifikační údaje jako zhotovitele na úvodní a poslední straně smlouvy a o cenové údaje zakázky.

Ve výkazu výměr musí být naceněny všechny položky(nejnižší hodnota, 0,- Kč, znamená, že tato položka bude realizována bez finančního vyjádření a je obsažena v jiné naceněné související položce), pokud uchazeč pro zhotovení díla vyžaduje další činnosti, uvede je samostatně a jejich ocenění zahrne do nabídkové ceny.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a jako celková cena za celý předmět plnění.
Ostatní údaje musí zůstat nezměněny, jinak nebude nabídka dále hodnocena.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


01.06.2017 09:00:00
Plzeň
Skrétova
22
58601
Česká republika
potvrzení účasti min.1 den předem na tel. 974 884 465 nebo 739 249 022 nebo email tomas.kratina2@pcr.cz
Otevírání nabídek
08.06.2017 09:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele


Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.


Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení o výběru dodavatele se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

pouze na mailové adrese zadavatele uvedené k tomuto obchodnímu případu, a mailové adrese uchazeče uvedené v jeho registraci na ET. Na jinou komunikaci nebude brán zřetel.
Další specifikace
Vybraný uchazeč bude vyzván k podpisu smlouvy. V případě, že jím smlouva nebude podepsána do 10 pracovních dnů, má zadavatel právo oslovit k podpisu smlouvy a realizaci zakázky dalšího uchazeč v pořadí.
Termín pro podání žádostí o dodatečné informace: do 2.6.2017 do 14:00 hodin
Termín pro odpovědi na žádosti o dodatečné informace: do 5.6.2017 do 14:00 hodin
Jitka Šedivá v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika -...
Doručeno: 17.05.2017 11:34:39

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 17.05.2017 11:34 Jitka Šedivá 17.05.2017 11:34 Jitka Šedivá právě zobrazena

Kontextová navigace