Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): +420 283069242
Fax (ústředna): +420 283069241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Výměna marmolea v budově Správy CHKO Žďárské vrchy - opakované zadávací... 07.12.2018 08:30
Zhotovení cca 385 m2 marmolea v celé budově Správy CHKO Žďárské vrchy spočívající v demontáži, úpravě podkladu a montáži nového marmolea tl. 2,5 mm vč. lišt, vše v barvě dle výběru objednatele. A dále zhotovení cca 10 m2 marmolea na schodišti v budově Správy CHKO Žďárské vrchy spočívající v demontáži, úpravě podkladu a montáži nového marmolea tl. 2,5 mm vč. lišt, vše v barvě dle výběru... Neukončeno
VZ Tisk a doprava letáku RP SCHKO Žďárské vrchy 03.12.2018 09:00
Tisk a doprava letáku RP SCHKO Žďárské vrchy v nákladu 5000 výtisků dle bližší specifikace v příloze Zadáno
VZ Revitalizace PR U Sedmi rybníků - TDS - opakované zadávací řízení II 04.12.2018 10:00
Předmětem VZ je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na akci „Revitalizace PR U Sedmi rybníků“ podle přiloženého návrhu smlouvy, projektové dokumentace a dalších přiložených pokladů. Místem plnění je PR U Sedmi rybníků v k. ú. Starý Rybník, okres Cheb, Karlovarský kraj. Realizace stavebních činností bude probíhat v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr... Neukončeno
VZ Inventarizace dřevin na vybraných lokalitách ve Východních Čechách 07.12.2018 10:00
Předmětem veřejné zakázky je inventarizace všech dřevin včetně mladých náletových dřevin na 20 lokalitách v 9 okresech Hradeckého a Pardubického kraje. Celková rozloha inventarizovaných lokalit je 124,82 ha a jsou rozděleny do 141 dílčích ploch. Získané údaje budou použity jednak jako podklady pro podání žádosti o povolení kácení dřevin podle § 4 odst. 1 písm. a), c) vyhlášky č. 189/2013 Sb.... Neukončeno
VZ Výřez dřevin a jejich zmlazení v k. ú. Lenešice a Raná u Loun. 23.11.2018 08:00
Výřez nezapojených nežádoucích dřevin a jejich zmlazení v k. ú. Lenešice a Raná u Loun. Budou provedeny následující práce: A. Výřez nezapojeného porostu dřevin nad 1 m na 3 plochách v k. ú. Lenešice, p. p. č. 3490,3492, 3495, dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. Plocha č. 1 má vymezenou výměru 0,0875 ha, z důvodu ponechání dubů a ovocných dřevin (hrušní)... Zadáno
1 2 3 11 21 101 201 ... 405
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace