Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): +420 283069242
Fax (ústředna): +420 283069241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Hetov - ruční kosení orchidejové louky - 2020 27.08.2020 08:00
Ruční kosení podmáčené orchidejové louky na ploše 0,3553 ha s výskytem prstnatce májového, p. p. č. 764/19 v k. ú. Mukov. V rámci kosení budou odstraněny výmladky nežádoucích dřevin do 1m výšky. Mozaikovitě se zde nacházejí rozptýlené stromy a keře, které budou obsekány a jsou proto součástí plochy. Veškerá pokosená hmota bude následně vyhrabána a odstraněna z pozemku. Kosení s odklizením a... Zadáno
VZ NPP Velký vrchu u Vršovic a její OP - ruční kosení a výřez nežádoucího... 25.08.2020 08:10
Provedení opatření na podporu cenných teplomilných společenstev na části NPP Velký vrch u Vršovic a jejího ochranného pásma, p. č. 391, 393, 398, 693/20, 693/40 k. ú. Vršovice u Loun. Budou provedeny následující práce: A. Ruční kosení travních porostů na 4 plochách o celkové výměře 4,22 ha dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. V rámci kosení budou... Zadáno
VZ NPR Zlatník - výřez a ruční kosení 25.08.2020 08:00
Provedení následujících opatření v NPR Zlatník, části p. p. č. 587/25 v k. ú. České Zlatníky: A. Ruční kosení travních porostů o rozloze 0,27 ha dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení (plocha č. 1). V rámci kosení bude odstraněno i zmlazení dřevin. Veškerá pokosená biomasa bude shrabána, odklizena z pozemku a uložena na hromady dle pokynů pracovníků AOPK... Zadáno
VZ Ruční kosení na části Odolického vrchu 10.07.2020 08:00
Ruční kosení na dvou plochách o celkové výměře 6,40 ha, části p. p. č. 189/3 a 199/2 k. ú. Odolice. Součástí je i pokosení případného zmlazení dřevin do výšky 0,8 m. Veškerá pokosená hmota bude shrabána, odvezena a využita v souladu s platnými právními předpisy. U plochy č. 1 s výměrou 3,75 ha jsou ztížené podmínky pro realizaci díla – je zde velká svažitost. Opatření bude provedeno v souladu... Zadáno
VZ Ruční kosení u Jílového a v Horním Oldřichově 09.07.2020 08:00
Ruční kosení svažité louky na podporu populace silně ohroženého druhu vstavač mužský, dále výskyt prstnatce májového, pětiprstky žežulník aj. Na vymezené ploše zůstane 10 % rozlohy neposekané - ponechání kvetoucích krvavců totenů za účelem podpory populace modrásků. Plocha vymezená nad ortofotomapou s výměrou 0,55 ha je z tohoto důvodu snížena na 0,50 ha. Ruční kosení louky v Horním... Zadáno
1 2 3 11 21 101 201 ... 426
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace