Domů  /  Zadávací řízení  /  Oprava a údržba fitness nářádí  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Generální ředitelství cel
IČO: 71214011

Sídlo/místo podnikání:
Budějovická 1387/7
14096  Praha 4

Kontaktní osoba:
: kpt. Mgr. Tomáš Stareček
: t.starecek@cs.mfcr.cz
: 261 333 880
: referent odd. 316

Organizační útvar:
Pátrání
Číslo útvaru: odbor 31
Kontaktní adresa:
Budějovická 1387/7
140 96 Praha 4 - Michle
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Oprava a údržba fitness nářádí
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/16/V00037890

29.04.2016 06:52:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
kpt. Mgr. Tomáš Stareček
t.starecek@cs.mfcr.cz
261 333 880
referent odd. 316

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Oprava a údržba fitness nářádí
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
kpt. Mgr. Tomáš Stareček
t.starecek@cs.mfcr.cz
261 333 880
referent odd. 316
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Oprava a údržba fitness nářadí (posilovací věž, běžecký a veslovací trenažér)
Položky předmětu VZ
Oprava a údržba
50800000-3 - Různé opravy a údržba
50800000-3 - Různé opravy a údržba
Oprava a údržba běžeckého trenažéru SPRINTER HI POWER. Možná výměna běžeckého pásu, včetně roční údržby.
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
ks
Oprava a údržba
50800000-3 - Různé opravy a údržba
50800000-3 - Různé opravy a údržba
Oprava a údržba veslovacího trenažéru HI POWER MISTRAL.
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
ks
Oprava a údržba
50800000-3 - Různé opravy a údržba
50800000-3 - Různé opravy a údržba
Demontáž a montáž posilovací věže SCHWINN 710S, výměna lan u lanových kladek.
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
ks
Dělení na části


Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Praha 4 - Michle
Budějovická
1387
7
140 96
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li uchazeč veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li uchazeč veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 139 ZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
30.06.2016

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Uchazeč v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Na základě vyhodnocení zadávacího řízení, zadavatel sám vytvoří smlouvu a to formou objednávky

Způsob a doba podání nabídky

10.05.2016 08:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Postup pro stanovení výsledného pořadí při shodě nabídek
Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6. Účastnit se losování mají právo zájemci, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím e-tržiště.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
10.05.2016 08:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Tomáš Stareček v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Generální ředitelství cel
Doručeno: 29.04.2016 06:55:32

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 29.04.2016 06:52 Tomáš Stareček 29.04.2016 06:52 Tomáš Stareček právě zobrazena

Kontextová navigace