Domů  /  Zadávací řízení  /  SLZN - Výměna osvětlení v…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
IČO: 00007064

Sídlo/místo podnikání:
Nad Štolou 936/3
17034  Praha

Kontaktní osoba:
: Jitka Šedivá
: jitka.sediva@pcr.cz

Organizační útvar:
Správa logistického zabezpečení PP ČR
Číslo útvaru: SLZ PP
E-mail: slzpp.sekret@pcr.cz
Telefon: 974884543
Kontaktní adresa:
Nádražní 16
150 05 Praha
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: SLZN - Výměna osvětlení v kancelářích objektu: Na Perštýně 11/347, Bartolomějská 10 - Praha 1
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Stavební práce
Systémové číslo: T002/16/V00034800
Evidenční číslo: PPR-25702-6/ČJ-2015-990663

08.02.2016 08:28:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Jitka Šedivá
jitka.sediva@pcr.cz

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
SLZN - Výměna osvětlení v kancelářích objektu: Na Perštýně 11/347, Bartolomějská 10 - Praha 1
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Jitka Šedivá
jitka.sediva@pcr.cz
Evidenční číslo zadavatele
PPR-25702-6/ČJ-2015-990663
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
demontáž a likvidace stávajících, dodávka a montáž nových zářivkových těles v kancelářích, laboratořích a chodbách viz. Rozsah plnění VZ a Výkaz výměr
Položky předmětu VZ
SLZN - Výměna osvětlení v kancelářích objektu: Na Perštýně 11/347, Bartolomějská 10 - Praha 1
41 - Stavební práce
45000000-7 - Stavební práce
demontáž a likvidace stávajících, dodávka a montáž nových zářivkových těles v kancelářích, laboratořích a chodbách viz. Rozsah plnění VZ a Výkaz výměr
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
stavba - kpl
Dělení na části


Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do 20.11.2014. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

do 20 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo

Doba a místo plnění

Praha 1
Na Perštýně
347
11
110 00
Česká republika
Další místa plnění
Praha 1
Bartolomějská
310
10
11000
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Základní kvalifikační předpoklady
Podáním nabídky uchazeč potvrzuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53. Jejich plnění si zadavatel může ověřit.
Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel ověří na živnostenském příp. obchodním rejstříku přímým přístupem na internetu.
Zadavatel ověří na živnostenském rejstříku přímým přístupem na internetu, ostatní potřebné kvalifikační předpoklady uchazeč doloží prostou elektronickou kopií do své nabídky.
dle jednotlivých bodů
Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy


Předloží-li uchazeč veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li uchazeč veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 139 ZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
08.08.2016

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Uchazeč v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Smlouva o dílo. Podáním nabídky uchazeč akceptuje text smlouvy.

Způsob a doba podání nabídky

03.03.2016 11:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

pořadí podání platné nabídky


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Přílohou nabídky uchazeče bude:
1)návrh smlouvy doplněný o požadované údaje(identifikační údaje uchazeče, cenové údaje),
2)cenová nabídka a doplněný výkaz výměr
3) požadované dokumenty prokazující kvalifikační předpoklady.

Smlouva bude uchazečem doplněna o jeho identifikační údaje jako zhotovitele na úvodní a poslední straně smlouvy a o cenové údaje zakázky.

Ve výkazu výměr musí být naceněny všechny položky(nejnižší hodnota, 0,- Kč, znamená, že tato položka bude realizována bez finančního vyjádření a je obsažena v jiné naceněné související položce), pokud uchazeč pro zhotovení díla vyžaduje další činnosti, uvede je samostatně a jejich ocenění zahrne do nabídkové ceny.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a jako celková cena za celý předmět plnění.
Ostatní údaje musí zůstat nezměněny, jinak nebude nabídka dále hodnocena.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


24.02.2016 09:00:00
Praha 1
Na Perštýně
347
11
110 00
Česká republika
do 22.2.2016 potvrďte účast na místním šetření na email petr.masa@pcr.cz nebo na tel. 739 328 124 ing. Petr Máša, sraz na vrátnici
Otevírání nabídek
03.03.2016 12:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele


Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele


Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

pouze na mailové adrese zadavatele uvedené k tomuto obchodnímu případu, a mailové adrese uchazeče uvedené v jeho registraci na ET. Na jinou komunikaci nebude brán zřetel.
Další specifikace
Vybraný uchazeč bude vyzván k podpisu smlouvy. V případě, že jím smlouva nebude podepsána do 10 pracovních dnů, má zadavatel právo oslovit k podpisu smlouvy a realizaci zakázky dalšího uchazeč v pořadí.
Termín pro podání žádostí o dodatečné informace: do 26.2.2016 do 15:00 hodin
Termín pro odpovědi na žádosti o dodatečné informace: do 1.3.2016 do 11:00 hodin
Jitka Šedivá v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika -...
Doručeno: 08.02.2016 08:28:56

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 08.02.2016 08:28 Jitka Šedivá 08.02.2016 08:28 Jitka Šedivá právě zobrazena

Kontextová navigace