Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup 3 barevných grafických…

Výpis systémových zpráv

Nákup 3 barevných grafických tiskáren a 4 multifunkčních tiskáren

Systémové číslo: T002/19/V00056686
Zadavatel: Státní fond podpory investic

Specifikace základních údajů o VZ

Základní informace

Druh plnění Dodávky (zboží)
Kontaktní osoby Zobrazit seznam
VZ zadávaná na základě rámcové dohody Ne
Výsledkem zadávacího řízení bude Uzavření jednorázové smlouvy

Předmět zakázky

Stručný popis Nákup 3 barevných grafických tiskáren a 4 multifunkčních tiskáren. Parametry předmětu plnění této veřejné zakázky jsou popsány u položky předmětu VZ. Obchodní podmínky, záruční a dodací lhůty, servisní podpora a ostatní obchodní podmínky jsou obsaženy v Závazném návrhu smlouvy (včetně jejích příloh), který je přílohou č. 1 této Výzvy (dále jen "Závazný návrh smlouvy"). Předpokládané hodnoty za 1 ks v Kč bez DPH uvedené u jednotlivých položek jsou maximální nepřekročitelnou cenou za 1 ks dané položky. Vzhledem k tomu, že předpokládaná celková hodnota této zakázky je nižší než částka 2 mil. Kč bez DPH, jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "ZZVZ"). Tato VZ je zadávána mimo rámec ZZVZ, v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ a podle zásad uvedených v § 6 ZZVZ. Touto Výzvou se nezahajuje zadávací řízení ve smyslu § 3 ZZVZ. Pokud tato Výzva odkazuje na text ZZVZ, nedochází ke vzniku povinnosti ve smyslu § 4 odst. 4 ZZVZ. Ustanovení ZZVZ se na toto výběrové řízení neaplikují. Zadavatel si však tímto vyhrazuje právo: a) obdobně dle § 46 ZZVZ požadovat po účastnících výběrové řízení, aby v přiměřené době objasnili nebo doplnili předložené nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely, a to včetně případného zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny obdobně dle § 113 ZZVZ.
b) obdobně dle § 48 ZZVZ vyloučit účastníka výběrového řízení pokud předložená nabídka účastníka nesplňuje podmínky stanovené v této Výzvě, pokud nebyly údaje, doklady nebo vzorky objasněny nebo doplněny dle písm. a) nebo pokud předložená nabídka neodpovídá skutečnosti a požadavkům uvedeným v této Výzvě.
c) obdobně dle § 104 ZZVZ požadovat po vybraném dodavateli splnění dalších podmínek, pokud si je v rámci tohoto bodu Výzvy vyhradí. V tomto výběrovém řízení nelze proti rozhodnutí Zadavatele uplatnit námitky či jiné standartní opravné prostředky ve smyslu ZZVZ.
Položky předmětu VZ Zobrazit seznam
Dělení na části Ne

Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota 442 251,00 bez DPH
Předpokládaná hodnota včetně provize bez DPH 448 132,94
Určit předpokládanou hodnotu ke každé položce zvlášť Ne
Měna koruna česká
Nezveřejňovat předpokládanou hodnotu Ne

Výběr postupu zadání

Postup zadání VZMR: Otevřená výzva

metodická nápověda

Kontextová navigace