Domů  /  Zadávací řízení  /  Dodávka rychlého…

Výpis systémových zpráv

Dodávka rychlého imunoenzymatického testu k diagnostice TSE

Systémové číslo: T002/22/V00058708
Zadavatel: Státní veterinární ústav Praha

Akce se zakázkou

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ , Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Základní způsobilost

Základní způsobilost
Způsob prokázání způsobilostí Čestné prohlášení

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost § 77 odst. 1

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

Další specifikace

prostá kopie výpisu

, § 77 odst. 2 písm. a)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

Další specifikace

prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání

Způsob prokázání způsobilostí

Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy

Požadovat předložené dokumenty v originále či úředně ověřené kopii Ne

metodická nápověda

Kontextová navigace