Domů  /  Zadávací řízení  /  Zajištění úklidových služeb v…

Výpis systémových zpráv

Zajištění úklidových služeb v budově Ministerstva zemědělství Tábor

Systémové číslo: T002/22/V00058297
Zadavatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Akce se zakázkou

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ , Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost § 77 odst. 1

Způsob prokázání způsobilosti

Dodavatel prokáže splnění podmínek profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Další specifikace

Předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Výpis nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky.

Způsob prokázání způsobilostí

Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ Technická kvalifikace
Název kvalifikace: Technická kvalifikace
Rozsah požadovaných informací a dokladů: Dodavatel s nabídkou předloží seznam nejméně 3 referenčních zakázek obdobného charakteru realizovaných v posledních 3 letech před zahájením tohoto výběrového řízení v minimální hodnotě 200 000,00 Kč bez DPH za každou.
Způsob prokázání splnění kvalifikace: Seznam významných služeb ve formě čestného prohlášení, že dodavatel v uvedeném období realizoval alespoň 3 služby obdobného charakteru, přičemž cena každé významné služby musí být nejméně 200 000,00 Kč bez DPH. Obdobným charakterem služeb je myšleno zajištění úklidových služeb.
Minimální úroveň kvalifikace: Minimálně 3 zakázky obdobného charakteru realizované v posledních 3 letech před zahájením tohoto výběrového řízení v minimální hodnotě 200 000,00 Kč bez DPH za každou.

Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy

Požadovat předložené dokumenty v originále či úředně ověřené kopii Ne

metodická nápověda

Kontextová navigace