Domů  /  Zadávací řízení  /  Zajištění úklidových služeb v…

Výpis systémových zpráv

Zajištění úklidových služeb v budově Ministerstva zemědělství Tábor

Systémové číslo: T002/22/V00058297
Zadavatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Akce se zakázkou

Požadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána český
Povinnost šifrovat nabídku Ne
Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky 1) Podáním nabídky uchazeč prohlašuje, že je způsobilý být dodavatelem veřejné zakázky, tzn. že splňuje základní způsobilost podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 2) Uchazeč je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena
nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 3)Podáním nabídky uchazeč souhlasí s podmínkami výběrového řízení. 4) Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit. 5) Práva a povinnosti neupravené touto výzvou se řídí Soutěžním řádem Ministerstva zemědělství https://zakazky.eagri.cz/publication_display_1.html). 6)Součástí nabídky uchazeče bude vyplněná příloha č. 2 Cenová nabídka Dodavatele. Uchazeč je povinen vyplnit všechna žlutě označená místa. 7) Uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu za 12 měsíců v systému Gemin, která bude shodná s celkovou nabídkovou cenou z krycího listu přílohy č. 2 Cenová nabídka a tuto cenu dále uvede též v návrhu smlouvy. Ceny uvedené v příloze č. 2 a návrhu smlouvy musí být též shodné. 8) Součástí nabídky uchazeče bude vyplněná příloha č. 3 Seznam referenčních zakázek, viz. technická kvalifikace. 9) Uchazeč spolu s nabídkou dále předloží vyplněný návrh smlouvy na všech žlutě označených místech podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 10) Hodnocení nabídek uchazečů proběhne systémem Gemin. 11) Prohlídka místa plnění proběhne v termínu 21.1.2022 od 10:00 hodin.Zájemci o prohlídku místa plnění se dostaví 10 minut před jejím začátkem na uvedené adrese. 12) Náklady související s výběrovým řízením (provize za využití Gemin) hradí zadavatel.
Součást nabídky bude tvořit produktový list dodavatele Ne

Zadavatelské požadavky

Název Typ Hodnoty

metodická nápověda

Kontextová navigace