Domů  /  Zadávací řízení  /  Zajištění podpory produktu…

Výpis systémových zpráv

Zajištění podpory produktu Adobe AEM

Systémové číslo: T002/21/V00057842
Zadavatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Smlouvu nahradí objednávkový dokument ve smyslu §1746 odst. 2 Občanského zákoníku č. 89/2012. Objednávkový dokument, který bude zaslán vítěznému uchazeči, bude oboustranně podepsaný a budou v něm uvedeny platební a obchodní podmínky zadavatele. Používá-li se v textu výzvy pojmu smlouva, rozumí se jí oboustranně podepsaný objednávkový dokument. Fakturace proběhne na základě oboustranně podepsaného objednávkového dokumentu. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti či přílohy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit poskytovateli s tím, že poskytovatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti, přičemž se smluvní strany dohodly na tom, že oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti - celá lhůta běží ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury, tzn. že nezaplacením oprávněně vrácené faktury není příjemcem faktury v prodlení. Zadavatel zajistí zveřejnění oboustranně podepsané objednávky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 01.03.2021 13:00:00
Zdůvodnění krátké lhůty pro podání nabídek 6 pracovních dnů

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace