Domů  /  Zadávací řízení  /  Preventivní hodnocení…

Výpis systémových zpráv

Preventivní hodnocení krajinného rázu - část 2 - CHKO Železné hory

Systémové číslo: T002/19/V00057034
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ , Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ , Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Základní způsobilost

Základní způsobilost § 74 odst. 1 písm. a)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 74 odst. 1 písm. b)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 74 odst. 1 písm. c)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 74 odst. 1 písm. d)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 74 odst. 1 písm. e)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

Způsob prokázání způsobilostí čestným prohlášením

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost § 77 odst. 1

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

Způsob prokázání způsobilostí čestným prohlášením

Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ reference
Název kvalifikace: reference
Rozsah požadovaných informací a dokladů: seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny (včetně DPH), doby plnění, stručného popisu plnění a identifikace objednatele (název, sídlo, IČO)
Způsob prokázání splnění kvalifikace: čestné prohlášení včetně uvedení ceny (včetně DPH), doby plnění, stručného popisu plnění a identifikace objednatele (název, sídlo, IČO)
Minimální úroveň kvalifikace: minimálně 2 zpracovaná preventivní hodnocení krajinného rázu, nebo minimálně 9 zpracovaných kauzálních hodnocení k vlivu záměru na krajinný ráz a to v jakékoli hodnotě

Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy

Požadovat předložené dokumenty v originále či úředně ověřené kopii Ne

metodická nápověda

Kontextová navigace