Domů  /  Zadávací řízení  /  Preventivní hodnocení…

Výpis systémových zpráv

Preventivní hodnocení krajinného rázu - část 1 - CHKO Slavkovský les

Systémové číslo: T002/19/V00057033
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Požadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána český
Povinnost šifrovat nabídku Ne
Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky Předmětem hodnocení je účastníkem stanovená celková nabídková cena včetně DPH za celou zakázku (rok 2019 + rok 2020). Celkovou nabídkovou cenu je účastník povinen vyplnit v Geminu. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit obě smlouvy včetně položkových rozpočtů (smlouva i položkový rozpočet je vždy ke každému roku zvlášť). V každé ze smluv účastník vyplní vždy cenu za dané období, tzn. v návrhu smlouvy na rok 2019 uvede cenu za období roku 2019 a v návrhu smlouvy na rok 2020 uvede cenu za období roku 2020.

Oba vzory smluv včetně příloh vytvořené zadavatelem jsou závazné kromě vzoru čestného prohlášení. Účastník přiloží k nabídce vyplněné smlouvy včetně položkových rozpočtů.

Zadavatel nepožaduje, aby byly návrhy smluv v nabídce účastníkem podepsané.

Smlouva bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Vybraný dodavatel je povinen zadavateli zaslat vyplněné smlouvy ve strojově čitelném formátu (.doc) pro účely jejich uveřejnění v registru smluv.
Přílohy Metodické listy AOPK ČR 8_5 , Vzor čestného prohlášení
Součást nabídky bude tvořit produktový list dodavatele Ne

Zadavatelské požadavky

Název Typ Hodnoty

metodická nápověda

Kontextová navigace