Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup 3 barevných grafických…

Výpis systémových zpráv

Nákup 3 barevných grafických tiskáren a 4 multifunkčních tiskáren

Systémové číslo: T002/19/V00056686
Zadavatel: Státní fond podpory investic

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 11.04.2019

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Účastník tohoto výběrového řízení doloží v rámci své nabídky dle této Výzvy řádně vyplněný Závazný návrh smlouvy, který bude v souladu se zadávacími podmínkami této VZMR a jím předloženou nabídkou. V Závazném návrhu smlouvy účastník doplní především nabídkovou cenu a další požadované údaje pro účely ověření splnění zadávacích podmínek. Tyto údaje jsou v rámci Závazného návrhu smlouvy žlutě zvýrazněny. Závazný návrh smlouvy bude elektronicky podepsán osobou oprávněnou zastupovat účastníka tohoto výběrového řízení a bude přílohou jeho podané nabídky. Podáním nabídky v rámci tohoto výběrového řízení se účastník zavazuje, že – stane-li se vybraným dodavatelem – uzavře se zadavatelem smlouvu dle Závazného návrhu smlouvy -
Kupní smlouva dle § 2079 a násl. občanského zákoníku. POKUD NEBUDE VYPLNĚNÝ A PODEPSANÝ ZÁVAZNÝ NÁVRH SMLOUVY VČETNĚ PŘÍLOH SOUČÁSTÍ CENOVÉ NABÍDKY V SOULADU S TÍMTO ODSTAVCEM MŮŽE BÝT UCHAZEČ Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYLOUČEN.
Návrh smlouvy Přlíoha č. 1 Výzvy -...

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 11.03.2019 09:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace