Domů  /  Zadávací řízení  /  Tisk, grafická úprava textu a…

Výpis systémových zpráv

Tisk, grafická úprava textu a distribuce metodik pro rok 2019 Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) pro období 2014-2020.

Systémové číslo: T002/19/V00056638
Zadavatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Požadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána český
Povinnost šifrovat nabídku Ne
Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky Uchazeč vyplní žlutě označená místa smlouvy. Podáním nabídky uchazeč vyjadřuje souhlas se zadávacími podmínkami.1) Podáním nabídky dodavatel prohlašuje, že je způsobilý být dodavatelem veřejné zakázky, tzn., že splňuje základní způsobilost podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 2) Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost musí být doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 3) Podáním nabídky uchazeč souhlasí s podmínkami tohoto výběrového řízení a bere na vědomí, že je vázán obsahem své nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 4) Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez uvedení důvodu. 5) Práva a povinnosti neupravené touto výzvou se řídí Soutěžním řádem Ministerstva zemědělství(https://zakazky.eagri.cz/publication_display_1.html). 6) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení provést u uchazeče kontrolu požadované odbornosti potřebné k plnění veřejné zakázky.
Součást nabídky bude tvořit produktový list dodavatele Ne

Zadavatelské požadavky

Název Typ Hodnoty

metodická nápověda

Kontextová navigace