Domů  /  Zadávací řízení  /  Dodávky spotřebního materiálu…

Výpis systémových zpráv

Dodávky spotřebního materiálu tiskových zařízení pro Českou plemenářskou inspekci – vyhrazená veřejná zakázka

Systémové číslo: T002/18/V00055652
Zadavatel: Česká plemenářská inspekce
VZ: Uzamčena

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Základní způsobilost

Základní způsobilost § 74 odst. 1 písm. a)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 74 odst. 1 písm. b)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 74 odst. 1 písm. c)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 74 odst. 1 písm. d)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

, § 74 odst. 1 písm. e)

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

Doklady k náhradnímu plnění
Název kvalifikace: Doklady k náhradnímu plnění
Způsob prokázání splnění kvalifikace: (1) čestné prohlášení uchazeče o tom, že je připraven zajistit 100% plnění veřejné zakázky formou plnění, které odpovídá požadavkům na tzv. náhradní plnění ve smyslu ust. § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, neboť zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením podle ust. § 67 zákona č. 435/2004 Sb. z celkového počtu zaměstnanců, (VZOR č. 1) Vzory jsou přiloženy Zadavatelem v elektronickém tržišti Gemin, jsou také dostupné v editovatelné verzi na webových stánkách zadavatele na adrese http://eagri.cz/public/web/cpi/verejne-zakazky/.
(2) potvrzení Úřadu práce – krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu, dokládající skutečnost že uchazeč zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením podle ust.§ 67 zákona č. 435/2004 Sb. z celkového počtu zaměstnanců, a to v posledních 4 kalendářních čtvrtletích, nebo obdobný doklad ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb.
, Technická část nabídky
Název kvalifikace: Technická část nabídky
Způsob prokázání splnění kvalifikace: Uchazeči uvedou přesný výčet a popis nabízených položek, odpovídajících požadavkům Zadavatele uvedeným v čl. 2.5.1. této dokumentace, z něhož bude možné posoudit soulad nabízeného plnění s požadavky Zadavatele v tabulce zveřejněné na adrese http://eagri.cz/public/web/cpi/verejne-zakazky/ a v el. Tržišti Gemin.
, Technická část nabídky - reakční doba
Název kvalifikace: Technická část nabídky - reakční doba
Způsob prokázání splnění kvalifikace: V rámci technické části nabídky bude rovněž uvedena maximální reakční doba v pracovních dnech, ve které bude uchazeč schopen doručit zboží na adresu sídla či kterékoliv z poboček uvedených v čl. 2.3. této dokumentace. Lhůta musí být určena tak, že pokud den, kdy bude doručena objednávka Zadavatele vybranému uchazeči, označíme T + 0, bude nabízená reakční doba např. do 5-ti pracovních dní uvedena jako T + 5 dnů. Uchazeč uvede jen jednu reakční dobu, která bude garantována i pro doručení zboží na pro uchazeče nejobtížněji dostupné středisko. Určení reakční doby bude tvořit přílohu č. 2 rámcové smlouvy. Pro účely zpracování nabídky bude Formulář pro stanovení reakční doby spolu s návrhem smlouvy k dispozici v elektronickém tržišti Gemin a na webových stánkách zadavatele na adrese http://eagri.cz/public/web/cpi/verejne-zakazky/.
, Technická část nabídky - přístup do e-shopu
Název kvalifikace: Technická část nabídky - přístup do e-shopu
Způsob prokázání splnění kvalifikace: Dále bude v rámci technické části nabídky uvedena a specifikována možnost přístupu zadavatele do e-shopu uchazeče nebo kontaktní e-mailovou adresu pro objednávky provedené elektronickou formou. Uchazeč uvede webovou adresu svého e-shopu a podrobný proces získání přihlašovacích údajů pro zadavatele pro přístup do e-shopu nebo kontaktní e-mailovou adresu pro objednávky provedené elektronickou formou. Toto bude doplněno do doplnit kontaktní údaje do čl. VI. bodu 1. návrhu smlouvy. Viz. bod 4.1.5 této dokumentace.
, Ceník spotřebního materiálu do tiskáren dodávaných uchazečem
Název kvalifikace: Ceník spotřebního materiálu do tiskáren dodávaných uchazečem
Způsob prokázání splnění kvalifikace: Uchazeč předloží svůj standardní a platný (obchodní) ceník spotřebního materiálu do tiskáren, který je schopen dodat v rámci celé České republiky. Tento ceník bude přílohou č. 3 rámcové smlouvy.
, Prohlášení
Název kvalifikace: Prohlášení
Způsob prokázání splnění kvalifikace: - čestné prohlášení uchazeče, že se seznámil se soutěžními (vč. obchodních) podmínkami specifikovanými v této dokumentaci a návrhem smlouvy, souhlasí s nimi a zavazuje se je respektovat jak v průběhu kontraktace, tak v průběhu plnění předmětu zakázky, (VZOR č. 2) Vzory jsou přiloženy Zadavatelem v elektronickém tržišti Gemin, jsou také dostupné v editovatelné verzi na webových stánkách zadavatele na adrese http://eagri.cz/public/web/cpi/verejne-zakazky/.
, Prohlášení
Název kvalifikace: Prohlášení
Způsob prokázání splnění kvalifikace: - prohlášení uchazeče, že je vázán svou nabídkou po dobu 3 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek, přičemž tato doba se prodlužuje v souladu s § 40 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) (VZOR č. 3) Vzory jsou přiloženy Zadavatelem v elektronickém tržišti Gemin, jsou také dostupné v editovatelné verzi na webových stánkách zadavatele na adrese http://eagri.cz/public/web/cpi/verejne-zakazky/.
, Prohlášení
Název kvalifikace: Prohlášení
Způsob prokázání splnění kvalifikace: - prohlášení uchazeče o úplnosti nabídky a o počtu stránek. (VZOR 4) Vzory jsou přiloženy Zadavatelem v elektronickém tržišti Gemin, jsou také dostupné v editovatelné verzi na webových stánkách zadavatele na adrese http://eagri.cz/public/web/cpi/verejne-zakazky/.
Způsob prokázání způsobilostí Čestným prohlášením

Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy

Požadovat předložené dokumenty v originále či úředně ověřené kopii Ne

metodická nápověda

Kontextová navigace