Domů  /  Zadávací řízení  /  Zajištění workshopů…

Výpis systémových zpráv

Zajištění workshopů hodnotících plošnou aplikaci Newton Dictate a změnu výkonnosti ČIŽP s navazujícím školením využití asertivních dovednosti v praxi II.

Systémové číslo: T002/12/V00000385
Zadavatel: ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 01.09.2012

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří dodavatel zcela sám (je součástí nabídky dodavatele)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy, jejíž součástí bude „dodávka služeb zajištění workshopů s cílem zhodnotit plošnou aplikaci Newton Dictate a změnu výkonnosti ČIŽP včetně provedených interních procesních opatření v činnosti ČIŽP, sběr informací pro intenzivní doškolování s navazujícím školením, které naváže na předcházející školení a umožní využití dříve nabytých asertivních dovednosti v praxi“; návrh bude podepsaný osobou oprávněnou jednat za nebo jménem uchazeče.
Návrh smlouvy bude obsahovat všechny náležitosti smlouvy, především cenu, platební podmínky a smluvní pokuty pro případ prodlení s řádným plněním povinností na straně uchazeče ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
Vůči zadavateli nebudou uplatňovány žádné smluvní pokuty. V případě prodlení na straně zadavatele budou zadavateli účtovány výlučně zákonné úroky z prodlení.
Návrh smlouvy bude obsahovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci a jejich přílohách a nesmí být s ní v rozporu.
O uchazečem navržené smlouvě si zadavatel vyhrazuje právo dále jednat.
Zadavatel nebude akceptovat jakékoliv ustanovení návrhu smlouvy, které by pro zadavatele bylo méně výhodné než obecná úprava dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
V návrhu smlouvy bude uvedeno, že se smlouva řídí výhradně českým právním řádem, rozhodčí řízení je vyloučeno a že spory budou přednostně řešeny dohodou.

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 27.08.2012 11:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace