Domů  /  Zadávací řízení  /  Pořízení SW na přepis hlasu…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599

Sídlo/místo podnikání:
nábř. E. Beneše 128/4
118 01  Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
: Ing. Lenka Dynterová
: dynterova.lenka@vlada.cz

Kontaktní osoba:
: Ing. Robert Švihálek
: svihalek.robert@vlada.cz
: +420 224002714
: vedoucí oddělení aplikací a podpory uživatelů

Organizační útvar:
Oddělení aplikací a podpory uživatelů
Číslo útvaru: OIT
Kontaktní adresa:
nábř. E. Beneše 128/4
118 01 Praha 1
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Pořízení SW na přepis hlasu na text
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/17/V00052446
Evidenční číslo: 10880/2017-OIT

09.05.2017 12:03:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Ing. Lenka Dynterová
dynterova.lenka@vlada.cz
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Robert Švihálek
svihalek.robert@vlada.cz
+420 224002714
vedoucí oddělení aplikací a podpory uživatelů

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Pořízení SW na přepis hlasu na text
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Ing. Lenka Dynterová
dynterova.lenka@vlada.cz
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Robert Švihálek
svihalek.robert@vlada.cz
+420 224002714
vedoucí oddělení aplikací a podpory uživatelů
Evidenční číslo zadavatele
10880/2017-OIT
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Předmětem veřejné zakázky je pořízení dvou licencí SW na přepis hlasu na text včetně podpory na 12 měsíců viz popis níže.
Termín plnění je do 21 dní od účinnosti oboustranně podepsané objednávky.
Plnění vzniká dnem oboustranně podepsané objednávky, přičemž objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
Vybraný dodavatel je povinen doručit zadavateli zpět podepsanou objednávku do 5 dnů od jejího doručení dodavateli. Pokud tak neučiní, je zadavatel oprávněn vzít objednávku zpět a zadat veřejnou zakázku dalšímu dodavateli v pořadí.
Zadavatel je oprávněn zveřejnit objednávku uzavřenou s vybraným dodavatelem.
Splatnost faktury je 21 dní.
Cena bude uvedena jako celková zahrnující dopravu do místa plnění, recyklační, autorské i jiné poplatky.
Cena bude členěna na cenu bez DPH, hodnotu DPH a cenu s DPH pro každou položku.

Dodavatel uvede v popisu předmětu nabídky jednoznačnou specifikaci nebo jednoznačnou identifikaci předmětu veřejné zakázky tak, aby bylo možné prověřit splnění požadovaných technických parametrů.

Dodavatel odpovídá za vady zboží zjištěné při jeho předání nebo v průběhu záruční doby, a to za všechny vady zboží existující v době předání i za vady vzniklé později. Dodavatel za tímto účelem poskytne objednateli záruku za jakost po záruční dobu v délce minimálně 24 měsíců, pokud není uvedeno u jednotlivých položek ve specifikaci jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží.
Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v souladu s ustanovením § 31 zákona podle zásad § 6 zákona. Výběrové řízení (dále též „zadávací řízení“) je realizováno přiměřeně k pojmům a principům použitým v zákoně. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text zákona, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení dle zákona. Touto výzvou není zahájeno zadávací řízení ve smyslu § 4 odst. 4 zákona.
Položky předmětu VZ
2 licence SW na přepis hlasu na text
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
2 licence SW na přepis hlasu na text, NEWTON Dictate BATCH, NEWTON Dictate EDITOR včetně roční podpory (aktualizace SW a slovníku).
Parametry SW řešení:
řešení musí obsahovat folder-watch vstupní složky pro automatický příjem nahrávek pro zpracování,
řešení musí být schopno zpracovávat nahrávky 24 hodin denně,
uživatel musí mít možnost doplňovat slovník pro přepis o vlastní slova a slovní spojení,
řešení umožní výstupy:
textové formáty typu XML, TXT, RTF,
TTAX (soubor obsahující jak přepsaný text, tak původní zaindexovanou zvukovou stopu),
součástí dodávky bude také SW NEWTON Dictate EDITOR, z jehož pomocí bude možno editovat nahrávky, které jsou slovo od slova zaindexovány (možnost se pohybovat při náslechu v přepsaném textu),
řešení musí být schopno zpracovávat velké množství formátů (FFMPEG),
řešení musí být schopno zpracovávat také video soubory.Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
2,00
program
34 500,00
69 000,00
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
67 000,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Praha 1
nábř. E. Beneše
128
4
118 01
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Text předchozího odstavce "Smluvní podmínky" je generován elektronickým tržištěm Gemin automaticky a nelze jej odstranit.
Smlouva není součástí zadávacích podmínek - bude vystavena objednávka z ekonomického systému SAP.
Objednávka bude účinná po podpisu oběma smluvními stranami, ke dni uveřejnění v Registru smluv.

Způsob a doba podání nabídky

18.05.2017 11:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí bude nejvýhodnější nabídka vybrána losem.
Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ. Účastnit se losování mají právo zájemci, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím e-tržiště.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.Dodavatel uvede v popisu předmětu nabídky jednoznačnou specifikaci nebo jednoznačnou identifikaci předmětu veřejné zakázky tak, aby bylo možné prověřit splnění požadovaných technických parametrů.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
18.05.2017 13:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele


Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.


Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení o výběru dodavatele se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Robert Švihálek v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika - Úřad...
Doručeno: 09.05.2017 16:26:09

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 09.05.2017 12:03 Robert Švihálek 09.05.2017 16:24 Robert Švihálek právě zobrazena

Kontextová navigace