Domů  /  Zadávací řízení  /  Baterie  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
IČO: 70883378

Sídlo/místo podnikání:
Kaplířova 9
320 68  Plzeň

Kontaktní osoba:
: Bc. Jana Bachmannová
: jana.bachmannova@hzspk.cz
: +420950330291

Specifikace VZ

Název VZ: Baterie
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/17/V00052418

04.05.2017 11:41:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Bc. Jana Bachmannová
jana.bachmannova@hzspk.cz
+420950330291

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Baterie
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Bc. Jana Bachmannová
jana.bachmannova@hzspk.cz
+420950330291
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Nákup 10 kusů originálních baterií Motorola v provedení pro použití v nebezpečném výbušném prostředí. Určeno pro RDST Motorola GP340 / GP380. viz příloha č. 1
Položky předmětu VZ
Baterie
31440000-2 - Baterie
31440000-2 - Baterie
Baterie pro RDST Motorola GP340 / GP380 / GP580 / GP680.
Originální baterie Motorola v provedení pro použití v nebezpečném výbušném prostředí: Ex ib IIC T4, DIP A21 TA 110°C
Li-lon baterie; 7.2V, 1.480 Ah
Splňuje P/N: NNTN5510DR
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
10,00
ks
5 489,00
54 890,00
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
54 890,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Plzeň
Kaplířova
9
32068
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
05.06.2017

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
kupní smlouva

Způsob a doba podání nabídky

16.05.2017 08:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Při shodě nabídek se bude postupovat losem, za účasti dodavatelů, kteří podali nabídku.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
16.05.2017 08:10:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Jana Bachmannová v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Název
Soubor Velikost
Příloha č. 1
Příloha č 1 - předmět plnění_baterie.xls 27,50 KB

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika - Hasičský...
Doručeno: 04.05.2017 11:48:24

Elektronický podpis zprávy

Vydáno pro (CN - ob. jméno): Ing. Jiří Vojtíšek
Vydáno pro (O - organizace): Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje [IČ 70883378]
Vydavatel (CN - ob. jméno): PostSignum Qualified CA 2

Časové razítko zprávy

Čas: 04.5.2017 11:48:24
Vystavitel (O - organizace): První certifikační autorita, a.s.
Vystavitel (CN - ob. jméno): I.CA Time Stamping Authority TSS

Elektronické podpisy formuláře

Elektronický podpis

Vydáno pro (CN - ob. jméno): Ing. Jiří Vojtíšek
Vydáno pro (O - organizace): Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje [IČ 70883378]
Vydavatel (CN - ob. jméno): PostSignum Qualified CA 2

Časové razítko

Čas: 04.5.2017 11:44:18
Vystavitel (O - organizace): První certifikační autorita, a.s.
Vystavitel (CN - ob. jméno): I.CA Time Stamping Authority TSS

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 04.05.2017 11:41 Jana Bachmannová 04.05.2017 11:41 Jana Bachmannová právě zobrazena

Kontextová navigace