Domů  /  Zadávací řízení  /  Zajištění údržby a oprav…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
IČO: 45251002

Sídlo/místo podnikání:
Škrétova 44/6
120 00  Praha 2

Kontaktní osoba:
: Ing. Michaela Bahounková
: bahounkova.m@rrtv.cz
: 274813830

Specifikace VZ

Název VZ: Zajištění údržby a oprav osobních automobilů II.
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Služby
Systémové číslo: T002/17/V00051657

10.04.2017 12:34:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Michaela Bahounková
bahounkova.m@rrtv.cz
274813830

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Zajištění údržby a oprav osobních automobilů II.
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Michaela Bahounková
bahounkova.m@rrtv.cz
274813830
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Služby
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvy48
Předmět VZ
údržba a oprava osobních automobilů
Položky předmětu VZ
Údržba a oprava osobních automobilů
50112000-3 - Opravy a údržba automobilů
50112000-3 - Opravy a údržba automobilů
poskytování servisních služeb, které spočívají v provedení komplexního záručního a pozáručního servisu, záručních oprav, garančních oprav, pneuservisu, údržby a pozáručních oprav, včetně oprav po dopravních nehodách vozového parku Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Servis a opravy budou prováděny v provozovně dodavatele.

Vzhledem k tomu, že vozidla budou přistavována zadavatelem do místa provádění opravy (servisu) požadujeme pro snížení provozních nákladů vzdálenost provozovny dodavatele od sídla zadavatele Škrétova 44/6 Praha do 30 km.

Podmínky zakázky jsou upraveny v návrhu smlouvy. Uchazeč do návrhu smlouvy doplní své identifikační údaje a podepíše návrh smlouvy osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Předmětem hodnocení bude Předpokládaná hodnota VZ za jednotku vč. DPH zjištěná podle výpočtové tabulky, která tvoří Přílohu č. 1.
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
Dělení na části


Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Praha 2
Škrétova
44
6
120 00
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Profesní způsobilost
čestným prohlášením
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis zjiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ
Pojištění odpovědnosti za škodu
ke splnění zadávacích podmínek je nutné, aby uchazeč měl po celou dobu trvání smlouvy platné pojištění odpovědnosti za škodu vůči 3. osobám
doklad o pojištění v prosté kopii, za který zadavatel považuje výhradně pojistnou smlouvu, pojistný certifikát, nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění odpovědnosti uchazeče za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti.
pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám v min. výši 2 mil. Kč
Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy


Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
31.05.2017

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Způsob a doba podání nabídky

25.04.2017 12:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

dle data doručení nabídky


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
25.04.2017 13:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Michaela Bahounková v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Název
Soubor Velikost
výpočtová tabulka
výpočtová tabulka_final.xls 33,00 KB

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Rada pro rozhlasové a...
Doručeno: 10.04.2017 12:36:53

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 10.04.2017 12:34 Michaela Šetinová 10.04.2017 12:34 Michaela Šetinová právě zobrazena

Kontextová navigace