Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup zařízení na vazbu V2  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599

Sídlo/místo podnikání:
nábř. E. Beneše 128/4
118 01  Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
: Ing. Ivana Hošťálková
: verejnezakazky@vlada.cz
: ředitelka Odboru provozu a služeb

Kontaktní osoba:
: Darina Sedlářová
: sedlarova.darina@vlada.cz

Organizační útvar:
Oddělení veřejných zakázek
Číslo útvaru: OVZ
Kontaktní adresa:
nábř. E. Beneše 128/4
118 01 Praha 1
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Nákup zařízení na vazbu V2
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/17/V00051511
Evidenční číslo: 5331/2017-OPS

05.04.2017 15:41:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Ing. Ivana Hošťálková
verejnezakazky@vlada.cz
ředitelka Odboru provozu a služeb
Kontaktní osoby za zadavatele
Darina Sedlářová
sedlarova.darina@vlada.cz

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Nákup zařízení na vazbu V2
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Ing. Ivana Hošťálková
verejnezakazky@vlada.cz
ředitelka Odboru provozu a služeb
Kontaktní osoby za zadavatele
Darina Sedlářová
sedlarova.darina@vlada.cz
Evidenční číslo zadavatele
5331/2017-OPS
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Předmětem veřejné zakázky je koupě zařízení na vazbu V2 pro pracoviště polygrafie Úřadu vlády ČR. ===

Splatnost faktury do 21 dní. ===

Nabídková cena bude uvedena jako celková cena zahrnující dopravu do místa plnění, manipulaci, instalaci, zaškolení pracovníků obsluhy a veškeré další možné související poplatky. ===

Prodávající odpovídá za vady zboží zjištěné při jeho předání nebo v průběhu záruční doby, a to za všechny vady zboží existující v době předání i za vady vzniklé později. Prodávající za tímto účelem poskytne kupujícímu (zadavateli) záruku za jakost po záruční dobu v délce 24 měsíců.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v souladu s ustanovením § 31 zákona podle zásad § 6 zákona. Výběrové řízení (dále též „zadávací řízení“) je realizováno přiměřeně k pojmům a principům použitým v zákoně. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text zákona, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení dle zákona. Touto výzvou není zahájeno zadávací řízení ve smyslu § 4 odst. 4 zákona.
Položky předmětu VZ
Zařízení na vazbu V2
42991100-0 - Stroje pro vazbu knih
42991100-0 - Stroje pro vazbu knih
Popis a vlastnosti požadovaného zařízení

* počet kapes: 1,
* typ použitého lepidla: EVA - hotmelt,
* požadovaný výkon min. 250 vazeb/hod.,
* automatické nastavení stroje s možností uložení nastavení do paměti,
* fréza pro opracování hřbetu s možností odstavení,
* možnost nastavení automatického předehřívání,
* boční nanášení lepidla pomocí koleček,
* automatický nakladač obálek včetně bigování lištou s možností bigování obálek s klopami,
* vibrační stůl,
* zařízení pro odsávání odpadu z frézy,
* možnost dodatečného rozšíření o on-line trojřez,
* možnost dodatečného rozšíření o automatický nakladač bloků.

* Max. formát bloku min. 370 mm x 365 mm
* Min. formát bloku max. 100 mm x 100 mm
* Max. formát obálky min. 370 mm x 730 mm
* Max. tloušťka vazby min. 55 mm
* Min. tloušťka vazby max. 1 mm
* Gramáž obálky 100-300 gsm
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
ks
1 500 000,00
1 500 000,00
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
1 500 000,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy

Doba a místo plnění

Praha 1
nábř. E. Beneše
128
4
118 01
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Kupní smlouva ve smyslu § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ***

Účastník nemá povinnost předložit podepsaný návrh smlouvy v rámci podání své nabídky.
Podáním své nabídky však účastník deklaruje akceptaci smluvních podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy a prohlašuje, že v případě výběru jeho nabídky jako nejvýhodnější, uzavře se zadavatelem smlouvu v souladu s uvedeným návrhem smlouvy a jím podanou nabídkou.

Způsob a doba podání nabídky

26.04.2017 10:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Losem:

Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ. Účastnit se losování mají právo zájemci, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím e-tržiště.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Účastník vyplní požadované údaje do nabídkového formuláře v e-tržišti Gemin a připojí ke své nabídce produktový list nabízeného zařízení.


Zadavatel požaduje produktové listy, které budou osvědčovat splnění požadovaných vlastností, které zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách.
Produktovými listy se rozumí jak produktový list přímo, tak také např. snímek webové stránky, part number nabízeného zboží apod.
Produktovým listem není myšlen URL odkaz.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
26.04.2017 10:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele


Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.


Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení o výběru dodavatele se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Zadavatel bude během zadávacího řízení s dodavateli komunikovat výhradně prostřednictvím elektronického tržiště Gemin, tj. veškeré zprávy odeslané zadavatelem si může dodavatel přečíst po přihlášení do elektronického tržiště Gemin ve svých příchozích zprávách. Jedná se např. o dodatečné informace, žádosti o doplnění, vysvětlení nabídky a výzvy k součinnosti. Uvedené zprávy se považují za doručené okamžikem dojití do sféry dodavatele (tj. fakticky okamžikem odeslání zadavatelem přes elektronické tržiště Gemin). Zadavatel proto dodavatelům doporučuje průběžně sledovat stav zadávacího řízení v elektronickém tržišti Gemin, a to jako přihlášení uživatelé.
Darina Sedlářová v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika - Úřad...
Doručeno: 12.04.2017 13:48:40

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 05.04.2017 15:41 Darina Sedlářová 12.04.2017 13:48 Darina Sedlářová právě zobrazena

Kontextová navigace