Domů  /  Zadávací řízení  /  Provádění pravidelných…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599

Sídlo/místo podnikání:
nábř. E. Beneše 128/4
118 01  Praha 1

Kontaktní osoba:
: Ing. Igor Michalík, MBA
: michalik.igor@vlada.cz
: +420 224002731
: vládní rada

Organizační útvar:
Odbor technicko-hospodářský
Číslo útvaru: OTH
Kontaktní adresa:
nábř. E. Beneše 128/4
118 01 Praha 1
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Provádění pravidelných servisních prohlídek klimatizace a vzduchotechniky místností v 2. NP objektu Úřadu vlády ČR
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Služby
Systémové číslo: T002/17/V00050635

13.03.2017 15:26:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Igor Michalík, MBA
michalik.igor@vlada.cz
+420 224002731
vládní rada

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Provádění pravidelných servisních prohlídek klimatizace a vzduchotechniky místností v 2. NP objektu Úřadu vlády ČR
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Igor Michalík, MBA
michalik.igor@vlada.cz
+420 224002731
vládní rada
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Služby
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat objednateli řádně a včas služby spočívající v pravidelných servisních prohlídkách klimatizace a vzduchotechniky místností v 2. NP objektu objednatele dle požadavků a v termínech stanovených objednate-lem a platnými právními předpisy a ostatními předpisy. Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Touto výzvou není zahájeno zadávací řízení ve smyslu § 4 odst. 4 zákona.
Smlouva je účinná dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Registr smluv“).
Reference: uchazeč prokáže, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 zakázky obdobného charakteru, tj. servis klimatizace a vzduchotechniky, každou o ročním objemu minimálně za 50.000 Kč včetně DPH.
Položky předmětu VZ
Provádění pravidelných servisních prohlídek klimatizace a vzduchotechniky místností v 2. NP objektu Úřadu vlády ČR
50730000-1 - Opravy a údržba skupin chladicích zařízení
50730000-1 - Opravy a údržba skupin chladících zařízení
Bližší specifikace je uvedena v závazném vzoru smlouvy (příloha A této výzvy). Zadavatel zároveň upozorňuje, že zařízení byla dodána a namontována v roce 2016 a je na ně poskytnuta záruka za jakost v délce 5 let, záruční doba běží od 20.08.2016 a uplyne dnem 20.08.2021.
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
JV
58 400,00
58 400,00
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
58 400,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Praha 1
nábřeží Edvarda Beneše
128
4
11801
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Základní způsobilost
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
Profesní způsobilost
předložením prosté kopie
Ano
předložením prosté kopie
Ano
předložením prosté kopie
Ano
Uchazeč je povinen předložit doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné oprávnění k činnosti (živnost řemeslná montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel) a zároveň doklad o odborné způsobilosti osoby oprávněné provádět kontroly daného zařízení.
Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy


Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Smlouva o poskytování služeb dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Návrh smlouvy musí být zpracován výhradně s pomocí vzoru, který je uveden v příloze A této výzvy.

Vzor smlouvy nesmí být uchazeči měněn, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (uchazeč vyplní žlutě označené části smlouvy).

Návrh smlouvy lze podepsat elektronicky, anebo ručně a přiložit naskenovaný.

Zadavatel bude před uzavřením smlouvy požadovat předložení:
- platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu včetně škody způsobené třetím osobám.

Způsob a doba podání nabídky

31.03.2017 08:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Losem
Postup pro stanovení výsledného pořadí při shodě nabídek.
Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v §6. Účastnit se losování mají právo zájemci, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím e-tržiště.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


23.03.2017 08:00:00
Praha 1
nábřeží Edvarda Beneše
128
4
11801
Česká republika
Sraz účastníků na INFORMACÍCH. Ke vstupu do objektu je požadován průkaz totožnosti.
Otevírání nabídek
31.03.2017 08:10:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Igor Michalík v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika - Úřad...
Doručeno: 16.03.2017 12:51:00

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
3 15.03.2017 11:30 Igor Michalík 16.03.2017 10:55 Igor Michalík právě zobrazena
2 15.03.2017 11:01 Igor Michalík 15.03.2017 11:30 Igor Michalík
1 13.03.2017 15:26 Igor Michalík 15.03.2017 11:01 Igor Michalík

Kontextová navigace