Domů  /  Zadávací řízení  /  Dodání multifunkčního nářadí…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
IČO: 75151472

Sídlo/místo podnikání:
Kongresová 1666/2
14021  Praha

Kontaktní osoba:
: Mgr. Markéta Votánková
: krpa.ovz.podatelna@pcr.cz
: +420 974 823 250-3
: vedoucí odboru veřejných zakázek

Specifikace VZ

Název VZ: Dodání multifunkčního nářadí pro výkonné útvary Krajského ředitelství policie ČR
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/16/V00047932
Evidenční číslo: KRPA-489222/ČJ-2016-0000VZ-V

04.12.2016 10:17:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Mgr. Markéta Votánková
krpa.ovz.podatelna@pcr.cz
+420 974 823 250-3
vedoucí odboru veřejných zakázek

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Dodání multifunkčního nářadí pro výkonné útvary Krajského ředitelství policie ČR
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Mgr. Markéta Votánková
krpa.ovz.podatelna@pcr.cz
+420 974 823 250-3
vedoucí odboru veřejných zakázek
Evidenční číslo zadavatele
KRPA-489222/ČJ-2016-0000VZ-V
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Dodání multifunkčních kleští pro výkonné útvary
Položky předmětu VZ
Dodání multifunkčního nářadí pro výkonné útvary Krajského ředitelství policie ČR
44512200-4 - Kleště
44512200-4 - Kleště
Popis předmětu plnění:
multifunkční kleště Gerber Suspension
pracovní nářadí s předpruženými kleštěmi; pojistný systém Safe.T.Plus; nože a nástroje z nerez oceli; ergonomické rukojeti z nerez oceli; celková délka: 15,2 cm; délka zavřeného nástroje: 8,9 cm; hmotnost: 255 g; styl otevírání: motýlek; barva: titanově šedá; pouzdro z balistického nylonu; 12 komponentů: jehlové kleště (špičaté čelisti), kombinované kleště, nůž s rovným ostřím, nůž se zubatým ostřím, křížový šroubovák, malý a větší plochý šroubovák. otvírák na láhve, otvírák na konzervy, pilka, nůžky, otvor na připevňovací šňůru
- dodržení požadovaných typů a parametrů
- pouze originální materiál
- záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží, nestanoví-li výrobce vyšší
Další požadavky zadavatele:
- veškeré náklady dodavatele spojení s plněním veřejné zakázky včetně dopravy do místa plnění budou zahrnuty v celkové nabídkové ceně (příloha č. 1 výzvy cenová tabulka)
- dodání předmětu plnění do 15 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy po obdržení písemné objednávky nejpozději do 28. 12. 2016
- dodání kompletní dodávky včetně faktury (daňového dokladu) do místa plnění provede pověřený zástupce dodavatele osobně
- zálohy zadavatel neposkytuje
- platba bankovním převodem
- splatnost faktury daňového dokladu 21 dnů
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli.
- Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení bez udání důvodu.
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
100,00
Kus
Dělení na části


Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Praha 1
Bartolomějská (sklad OMTZ OSM KŘP hl. m. Prahy, (p. Veselý-974823445; Černota–731553419; p. Renčín–731195465)
306
7
110 01
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Nabízené zboží musí být schváleno pro používání v České republice.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
28.12.2016

Platební a obchodní podmínky
Součástí nabídky účastníka zadávacího řízení bude tvořit závazný návrh smlouvy, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. Účastník zadávacího řízení jako součást nabídky předloží návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže).
kupní (předložení editovatelného návrhu požaduje zadavatel pouze po vítězném uchazeči)

Způsob a doba podání nabídky

14.12.2016 08:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Datum podání nabídky.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nejnižší nabídková cena
Nejnižší nabídková cena


koruna česká
100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.technický popis výrobku

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
14.12.2016 08:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Další specifikace
Markéta Votánková v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Krajské ředitelství policie...
Doručeno: 04.12.2016 10:25:30

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 04.12.2016 10:17 Markéta Votánková 04.12.2016 10:25 Markéta Votánková právě zobrazena

Kontextová navigace