Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup 30 ks židlí klientských  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Úřad práce ČR
IČO: 72496991

Sídlo/místo podnikání:
Dobrovského 1278/25
170 00  Praha

Kontaktní osoba:
: Jana Kopřivová
: jana.koprivova@aa.mpsv.cz

Organizační útvar:
KRP Praha
Číslo útvaru: 2
Kontaktní adresa:
Domažlická 1139/11
130 00 Praha 3
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Nákup 30 ks židlí klientských
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/16/V00047903

02.12.2016 14:16:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Jana Kopřivová
jana.koprivova@aa.mpsv.cz

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Nákup 30 ks židlí klientských
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Jana Kopřivová
jana.koprivova@aa.mpsv.cz
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Židle klientská - plastový sedák i opěrák, barva plastu modrá. Kostra kovová RAL 9006. Nosnost 120 kg. Stohovací. Záruka 36 měsíců. Doprava na místo určení zdarma. Odběr zboží na fakturu vystavenou po dodání zboží. Termín dodání 14 kalendářních dnů od převzetí potvrzené objednávky.
Položky předmětu VZ
Židle klientská plastová - 30ks
39112000-0 - Židle
39112000-0 - Židle
Židle klientská - plastový sedák i opěrák, barva plastu modrá. Kostra kovová RAL 9006. Nosnost 120 kg. Stohovací. Záruka 36 měsíců. Doprava na 3 adresy po Praze zdarma. Dodání do 8 pracovních dnů od obdržení objednávky. Odběr zboží na fakturu vystavenou po dodání zboží.
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
30,00
ks
661,00
19 830,00
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
19 835,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Praha 9
Podnikatelská
565
VJEZD 10A
190 00
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
20.01.2017

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Objednávku dle ust. § 2079 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
Objednávku vytvoří sám zadavatel, zatím připravena není, jestliže není znám dodavatel ani finance. Ostatní informace znáte ze zadání, včetně dat zadavatele.
Při shodné výši nabídkové ceny bude vybrána nabídka s nižším pořadovým číslem.

Způsob a doba podání nabídky

13.12.2016 08:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Při shodné výši nabídkové ceny bude vybrána nabídka s nižším pořadovým číslem.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.Přesný popis zboží vč. obrázku

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
13.12.2016 08:10:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Jana Kopřivová v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Úřad práce ČR
Doručeno: 02.12.2016 14:17:00

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 02.12.2016 14:16 Jana Kopřivová 02.12.2016 14:16 Jana Kopřivová právě zobrazena

Kontextová navigace