Domů  /  Zadávací řízení  /  Dodávka IT - notebook 2 ks  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
IČO: 00018562

Sídlo/místo podnikání:
Slezská 100/7
12056  Praha

Kontaktní osoba:
: Vladimíra Dědičová
: v.dedicova.kvsh@svscr.cz
: +420 495 279 061
: +420 602 795 820
: vedoucí oddělení ekonomicko-správního

Organizační útvar:
Krajská veterinární správa pro Královehradecký kraj
Kontaktní adresa:
Jana Černého 370
503 41 Hradec Králové
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Dodávka IT - notebook 2 ks
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/16/V00047907

02.12.2016 14:12:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Vladimíra Dědičová
v.dedicova.kvsh@svscr.cz
+420 495 279 061
+420 602 795 820
vedoucí oddělení ekonomicko-správního

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Dodávka IT - notebook 2 ks
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Vladimíra Dědičová
v.dedicova.kvsh@svscr.cz
+420 495 279 061
+420 602 795 820
vedoucí oddělení ekonomicko-správního
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ

2x notebook řady ProBook 450 G4
Displej 15.6" LED 1920x1080 antireflexní
Procesor Intel Core i7 7500U Kaby Lake
8GB RAM DDR4
Intel HD Graphics 620
M.2 SSD 256GB
DVD
WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2
HD webkamera
čtečka otisků prstů
podsvícená klávesnice
Windows 10 Pro 64bit

Položky předmětu VZ
NTB
30200000-1 - Počítače
30200000-1 - Počítače
2x notebook řady ProBook 450 G4
Displej 15.6" LED 1920x1080 antireflexní
Procesor Intel Core i7 7500U Kaby Lake
8GB RAM DDR4
Intel HD Graphics 620
M.2 SSD 256GB
DVD
WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2
HD webkamera
čtečka otisků prstů
podsvícená klávesnice
Windows 10 Pro 64bit

Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
2,00
ks
Dělení na části


Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Hradec Králové
J. Černého
370
503 41
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
28.12.2016

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
objednávka, požadujeme dodat zboží ihned po vyhodnocení VZ

Způsob a doba podání nabídky

13.12.2016 09:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

losem


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.stručný popis zboží, cena za jednotku

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
13.12.2016 10:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Vladimíra Dědičová v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Doručeno: 02.12.2016 14:14:06

Elektronické podpisy formuláře

Elektronický podpis

Vydáno pro (CN - ob. jméno): Vladimíra Dědičová
Vydáno pro (O - organizace): Státní veterinární správa [IČ 00018562]
Vydavatel (CN - ob. jméno): PostSignum Qualified CA 2

Časové razítko

Čas: 02.12.2016 14:13:39
Vystavitel (O - organizace): První certifikační autorita, a.s.
Vystavitel (CN - ob. jméno): I.CA Time Stamping Authority TSS

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 02.12.2016 14:12 Vladimíra Dědičová 02.12.2016 14:12 Vladimíra Dědičová právě zobrazena

Kontextová navigace