Domů  /  Zadávací řízení  /  Dodání dřevěných židlí pro…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
IČO: 75151472

Sídlo/místo podnikání:
Kongresová 1666/2
14021  Praha

Kontaktní osoba:
: Bc. Martina Rybová
: ovz.policie.mr@email.cz
: +420974823251
: referent majetkové správy

Specifikace VZ

Název VZ: Dodání dřevěných židlí pro proviantní oddělení OSM Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/16/V00047872
Evidenční číslo: KRPA-487659-2/ČJ-2016-0000VZ-R

02.12.2016 11:06:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Bc. Martina Rybová
ovz.policie.mr@email.cz
+420974823251
referent majetkové správy

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Dodání dřevěných židlí pro proviantní oddělení OSM Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Bc. Martina Rybová
ovz.policie.mr@email.cz
+420974823251
referent majetkové správy
Evidenční číslo zadavatele
KRPA-487659-2/ČJ-2016-0000VZ-R
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Dodání 400 kusů dřevěných židlí viz Příloha č. 1 – specifikace
Položky předmětu VZ
Dodání dřevěných židlí pro proviantní oddělení OSM Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
39112000-0 - Židle
39112000-0 - Židle
400 kusů dřevěných židlí s pevnou konstrukcí z bukového masívu, šíře sedu 390-440mm, hloubka sedu 400mm, výška sedu 460mm a celková výška židle 870mm, síla nohy min 30x40mm, přední lub pod sedákem, trnož min 35mm. Sedák z masivu je naložený (posazený) na nohy židle. Moření: tmavě hnědé, např.ořech.
Požadavky zadavatele:
- dodržení požadovaných parametrů.
- záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží, nestanoví-li výrobce vyšší.
- veškeré náklady dodavatele spojené s plněním veřejné zakázky včetně dopravy do místa plnění budou zahrnuty v celkové nabídkové ceně, která bude zpracována za 1 kus bez i včetně DPH (viz příloha č. 1 cenová a specifikační tabulka)
- dodání předmětu plnění do 10 dnů ode dne obdržení písemné objednávky nejpozději do 28. 12. 2016.
- dodání kompletní dodávky včetně faktury (daňového dokladu) do místa plnění provede pověřený zástupce dodavatele osobně na adresu:Šermířská, Praha 6 – Strahov (sklad OSM Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy), kontaktní osoba: p. J. Wasserbauer tel: 731 553 347.
- zálohy zadavatel neposkytuje.
- splatnost faktury daňového dokladu 21 dnů.
- návrh kupní smlouvy (předložení jejího editovatelného návrhu), která bude obsahovat platební podmínky, požaduje zadavatel pouze po vítězném uchazeči
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
400,00
Kus
Dělení na části


Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Praha 6
Šermířská-Strahov
bez čp.
16000
Česká republika
kontaktní osoba: p. J. Wasserbauer tel: 731 553 347.

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
28.12.2016

Platební a obchodní podmínky
Součástí nabídky účastníka zadávacího řízení bude tvořit závazný návrh smlouvy, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. Účastník zadávacího řízení jako součást nabídky předloží návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže).
- návrh kupní smlouvy (předložení jejího editovatelného návrhu), která bude obsahovat platební podmínky, požaduje zadavatel pouze po vítězném uchazeči

Způsob a doba podání nabídky

13.12.2016 09:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Pořadí doručení nabídek


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
13.12.2016 09:05:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Další specifikace
Martina Rybová v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Krajské ředitelství policie...
Doručeno: 02.12.2016 11:09:33

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 02.12.2016 11:06 Martina Rybová 02.12.2016 11:06 Martina Rybová právě zobrazena

Kontextová navigace