Domů  /  Zadávací řízení  /  Termokonvice nerezová, šálky…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
IČO: 70884099

Sídlo/místo podnikání:
Zubatého 1
614 00  Brno

Kontaktní osoba:
: Martina Hejlová
: martina.hejlova@jmk.izscr.cz
: +420950630195
: referent majetkové správy

Specifikace VZ

Název VZ: Termokonvice nerezová, šálky s podšálkem
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/16/V00047876
Evidenční číslo: P2016/1762

02.12.2016 10:48:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Martina Hejlová
martina.hejlova@jmk.izscr.cz
+420950630195
referent majetkové správy

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Termokonvice nerezová, šálky s podšálkem
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Martina Hejlová
martina.hejlova@jmk.izscr.cz
+420950630195
referent majetkové správy
Evidenční číslo zadavatele
P2016/1762
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Nákup nerezové termokonvice 1,5 l - 6 ks, souprav šálku 0,18 l s podšálkem (bílý porcelán bez dekoru) - 48 ks.
Položky předmětu VZ
Termokonvice nerez
39221150-3 - Izolační lahve (termosky, termoláhve)
39221150-3 - Izolační lahve
Nákup termokonvice nerez 1,5 l
Nabídnutá kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa plnění, clo, skladování, balné, atd.).
Prodávající ručí kupujícímu za to, že celý předmět bude kupujícímu dodán nový, nepoužívaný, nerenovovaný a vyrobený podle platných technologických podmínek a technických norem v jakosti I.
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
6,00
Kus
660,00
3 960,00
Šálky s podšálky
39221121-1 - Šálky
39221121-1 - Šálky
Nákup šálků 01,8 l a podšálků - bílý porcelán bez dekoru
Nabídnutá kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa plnění, clo, skladování, balné, atd.).
Prodávající ručí kupujícímu za to, že celý předmět bude kupujícímu dodán nový, nepoužívaný, nerenovovaný a vyrobený podle platných technologických podmínek a technických norem v jakosti I.
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
48,00
Kus
57,00
2 736,00
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
6 696,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Do 15. 12. 2016.

Doba a místo plnění

Brno
Zubatého
685
1
61400
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne

Platební a obchodní podmínky
Součástí nabídky účastníka zadávacího řízení bude tvořit závazný návrh smlouvy, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. Účastník zadávacího řízení jako součást nabídky předloží návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže). Součástí smlouvy musí být níže uvedená ustanovení. Dodavatel není oprávněn zahrnout do návrhu smlouvy ustanovení, které by měnilo význam výše uvedených obsahových náležitostí, nebo které by ve svých důsledcích vedlo ke zhoršení právního postavení zadavatele.
Dodávka bude řešena písemnou objednávkou ze strany zadavatele po ukončení výběrového řízení (není součástí zadávacích podmínek). Sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa plnění, clo, skladování, balné, atd.).
Zadavatel neposkytuje zálohy.

Způsob a doba podání nabídky

08.12.2016 08:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Datum podání nabídek. Nabídka, která byla podána dříve - vítězí.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
08.12.2016 08:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Martina Hejlová v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika - Hasičský...
Doručeno: 02.12.2016 10:53:53

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 02.12.2016 10:48 Martina Hejlová 02.12.2016 10:48 Martina Hejlová právě zobrazena

Kontextová navigace