Domů  /  Zadávací řízení  /  12/2016 HK hygienické potřeby…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Úřad práce ČR
IČO: 72496991

Sídlo/místo podnikání:
Dobrovského 1278/25
170 00  Praha

Kontaktní osoba:
: Ing. Alena Šarounová
: alena.sarounova@hk.mpsv.cz

Organizační útvar:
KRP Hradec Králové
Číslo útvaru: 9
Kontaktní adresa:
Wonkova 1142/1
500 02 Hradec Králové 2
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: 12/2016 HK hygienické potřeby pro KrP a KoP Hradec Králové
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/16/V00047870

02.12.2016 10:43:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Alena Šarounová
alena.sarounova@hk.mpsv.cz

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
12/2016 HK hygienické potřeby pro KrP a KoP Hradec Králové
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Alena Šarounová
alena.sarounova@hk.mpsv.cz
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvy



Předmět VZ
Toaletní papír, papírové ručníky, tekuté mýdlo, jar, antibakteriální ubrousky.
Položky předmětu VZ
Hygienické potřeby
33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky
33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky
Hygienické potřeby - toaletní papír, papírové ručníky, tekuté mýdlo, jar, antibakteriální ubrousky.
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
ks
Dělení na části


Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Hradec Králové 2
Wonkova
1142
1
502 00
Česká republika
Petrikovičová tel: 950 116 546 Šarounová tel: 950 116 545

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů





U dodavatelů nabízejících NP doložit potvrzení, že fakturu lze uplatnit v režimu náhradního plnění.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
30.12.2016

Platební a obchodní podmínky




Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
faktura

Způsob a doba podání nabídky

13.12.2016 08:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení



Jakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?





V případě shodných nabídek rozhoduje čas podání.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena






100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnocení







Specifikace e-aukce



Požadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.



Požadujeme produktový list ke každé položce nabídky.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
13.12.2016 08:15:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele




Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Alena Šarounová v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Úřad práce ČR
Doručeno: 02.12.2016 11:04:15

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 02.12.2016 10:43 Alena Šarounová 02.12.2016 10:43 Alena Šarounová právě zobrazena

Kontextová navigace