Domů  /  Zadávací řízení  /  Drogistické zboží  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
IČO: 00027049

Sídlo/místo podnikání:
Žabovřeská 250
15600  Praha

Kontaktní osoba:
: Martina Mejstříková
: mejstrikova.martina@vumop.cz
: 725810966

Specifikace VZ

Název VZ: Drogistické zboží
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/16/V00047821

01.12.2016 14:23:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Martina Mejstříková
mejstrikova.martina@vumop.cz
725810966

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Drogistické zboží
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Martina Mejstříková
mejstrikova.martina@vumop.cz
725810966
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Dodávka drogistického zboží, viz. příloha. Cena vč. dopravy. Faktura bankovním převodem.
Položky předmětu VZ
Drogistické zboží
39830000-9 - Prostředky pro osobní péči, čisticí prostředky a jiné drogistické zboží
39830000-9 - Čistící prostředky
specifikace, viz. příloha
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
Dělení na části


Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Praha 5 - Zbraslav
Žabovřeská
250
15627
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
31.12.2016

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
jednorázová objednávka - není součástí zadávacího řízení

Způsob a doba podání nabídky

12.12.2016 08:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

další nabídka v pořadí.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
12.12.2016 08:10:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Martina Mejstříková v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Název
Soubor Velikost
Specifikace zboží
drogerie - laboratoře - 12-2016.xlsx 12,15 KB

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Výzkumný ústav meliorací a...
Doručeno: 01.12.2016 14:28:15

Elektronické podpisy formuláře

Elektronický podpis

Vydáno pro (CN - ob. jméno): Martina Mejstříková
Vydáno pro (O - organizace): Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Vydavatel (CN - ob. jméno): I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009

Časové razítko

Čas: 01.12.2016 14:26:07
Vystavitel (O - organizace): První certifikační autorita, a.s.
Vystavitel (CN - ob. jméno): I.CA Time Stamping Authority TSS

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 01.12.2016 14:23 Martina Mejstříková 01.12.2016 14:23 Martina Mejstříková právě zobrazena

Kontextová navigace