Domů  /  Zadávací řízení  /  Servis a oprava datových…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Ministerstvo financí
IČO: 00006947

Sídlo/místo podnikání:
Letenská 525/15
11810  Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
: Viktor Janáček
: viktor.janacek@mfcr.cz
: ŘO59

Kontaktní osoba:
: Ing. Vít Tůma
: vit.tuma@mfcr.cz
: +420257042768
: referent SO 9009 sekce 09

Organizační útvar:
09
Číslo útvaru: 09
Kontaktní adresa:
Letenská 525/15
118 10 Praha 1
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Servis a oprava datových kabin Lampertz
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Služby
Systémové číslo: T002/16/V00047787
Evidenční číslo: Č. j.: MF-34913/2016/5902-1

01.12.2016 11:13:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Viktor Janáček
viktor.janacek@mfcr.cz
ŘO59
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Vít Tůma
vit.tuma@mfcr.cz
+420257042768
referent SO 9009 sekce 09

Ing. Vladimír Buřil
Vladimir.Buril@mfcr.cz
+420257043100
referent

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Servis a oprava datových kabin Lampertz
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Viktor Janáček
viktor.janacek@mfcr.cz
ŘO59
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Vít Tůma
vit.tuma@mfcr.cz
+420257042768
referent SO 9009 sekce 09

Ing. Vladimír Buřil
Vladimir.Buril@mfcr.cz
+420257043100
referent
Evidenční číslo zadavatele
Č. j.: MF-34913/2016/5902-1
Druh veřejné zakázky
Služby
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je servis a oprava 3 datových komor Lampertz TDR-A
Položky předmětu VZ
Servis a oprava 3 datových komor Lampertz TDR-A
50312000-5 - Opravy a údržba výpočetní techniky
50312000-5 - Opravy a údržba výpočetní techniky
Požadovaný rozsah servisních služeb a oprav 3 datových komor Lampertz TDR-A je podrobně smluvně a technicky vymezen v závazném návrhu Smlouvy, který je přílohou č.1 této Výzvy.
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
soubor služeb a oprav
Dělení na části


Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Provést Předmět plnění do 60 (šedesáti) dní ode dne podpisu Smlouvy.

Doba a místo plnění

Praha 8
Voctářova
11
2145
18000
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Základní způsobilost
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
Anebo Výpisem z SKD
Profesní způsobilost
Skenem
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
čestným prohlášením
Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.
Anebo Výpisem z SKD
Technická kvalifikace dle § 79 ZVZZ
Oprávnění výrobce k servisu datových komor Lampertz.
Uchazeč v nabídce předloží oprávnění výrobce k servisu datových komor Lampertz.
Skenem oprávnění(certifikátu)
časově platné pro rok 2017
Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy


Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
28.02.2017

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
SMLOUVA o servisu a opravě datových kabin Lampertz TDR-A bude uzavřena dle ustanovení § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění dle závazného návrhu zadavatele, uvedeného v příloze č.1 této Výzvy

Způsob a doba podání nabídky

13.12.2016 10:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

losem


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Účastník zadávacího řízení podáním nabídky bere na vědomí Další upřesňující podmínky zadavatele k účasti dodavatelů ve veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim ZZVZ, uvedené v příloze č.2 této Výzvy.

Dodavatel vloží doplněný návrh smlouvy ve dvou obsahově identických formátech:
1) ve formátu *.pdf podepsaný oprávněnou osobou k jednání za dodavatele
2) ve formátu *.doc (*docx) bez podpisu, pro případné nezbytné úpravy.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
13.12.2016 10:01:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Vít Tůma v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika -...
Doručeno: 01.12.2016 11:22:40

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 01.12.2016 11:13 Vít Tůma 01.12.2016 11:14 Vít Tůma právě zobrazena

Kontextová navigace