Domů  /  Zadávací řízení  /  "Nové Sedlo - výměna střechy…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Vězeňská služba České republiky
IČO: 00212423

Sídlo/místo podnikání:
Soudní 1672/1a
14067  Praha

Kontaktní osoba:
: Ing. Hynek Malecký
: HMalecky@vez.nse.justice.cz
: 415779260
: 602169232
: VRMTZ/OL

Organizační útvar:
Věznice Nové Sedlo
Číslo útvaru: Nové Sedlo
Telefon: 415 779 111
Kontaktní adresa:
Hlavní 2
43801 Žatec
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: "Nové Sedlo - výměna střechy objektu E"
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Stavební práce
Systémové číslo: T002/16/V00047017

18.11.2016 12:02:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Hynek Malecký
HMalecky@vez.nse.justice.cz
415779260
602169232
VRMTZ/OL

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
"Nové Sedlo - výměna střechy objektu E"
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Hynek Malecký
HMalecky@vez.nse.justice.cz
415779260
602169232
VRMTZ/OL
Evidenční číslo zadavatele
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je celková výměna střešní krytiny a klempířských konstrukcí za novou krytinu. Stávající střešní krytina je vlnitý trapézový plech – pozink, nová střešní krytina je rovněž vlnitý trapéz plech v areálu Věznice Nové Sedlo.
Položky předmětu VZ
Oprava střechy budova E
41 - Stavební práce
45000000-7 - Stavební práce
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je celková výměna střešní krytiny a klempířských konstrukcí za novou krytinu. Stávající střešní krytina je vlnitý trapézový plech – pozink, nová střešní krytina je rovněž vlnitý trapéz plech v areálu Věznice Nové Sedlo.
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
Dělení na části


Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Žatec, Nové Sedlo
Hlavní
2
43801
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Viz. výzva k podání nabídky

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
31.01.2017

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Smlouva o dílo

Způsob a doba podání nabídky

08.12.2016 10:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?Hodnocení nabídek v rámci komise VZ Věznice Nové Sedlo
Nejnižší nabídková cena


Dřívější datum podání nabídky


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


25.11.2016 10:00:00
Žatec, Nové Sedlo
Hlavní
2
43801
Česká republika
Lze dohodnout individuální termín prohlídky. Tel. 602766036
Otevírání nabídek
08.12.2016 10:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Hynek Malecký v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Vězeňská služba České...
Doručeno: 18.11.2016 12:19:34

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
2 18.11.2016 12:19 Hynek Malecký 18.11.2016 12:19 Hynek Malecký právě zobrazena
1 18.11.2016 12:02 Hynek Malecký 18.11.2016 12:19 Hynek Malecký

Kontextová navigace