Domů  /  Zadávací řízení  /  SLZN - Nákup stavebního…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
IČO: 00007064

Sídlo/místo podnikání:
Nad Štolou 936/3
17034  Praha

Kontaktní osoba:
: Ing. Jitka Šedivá
: rscz_jitka.sediva@pcr.cz
: +420974884581
: investiční referent

Organizační útvar:
Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR
Číslo útvaru: 515459
Kontaktní adresa:


Specifikace VZ

Název VZ: SLZN - Nákup stavebního materiálu pro OÚB
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/17/V00053885
Evidenční číslo: PPR-14876 -18/ČJ-2017-990663

15.06.2017 09:00:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Jitka Šedivá
rscz_jitka.sediva@pcr.cz
+420974884581
investiční referent

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
SLZN - Nákup stavebního materiálu pro OÚB
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Jitka Šedivá
rscz_jitka.sediva@pcr.cz
+420974884581
investiční referent
Evidenční číslo zadavatele
PPR-14876 -18/ČJ-2017-990663
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Dodávky stavebního materiálu na základě objednávek
Položky předmětu VZ
SLZN - Nákup stavebního materiálu pro OÚB
44190000-8 - Různé stavební materiály
44190000-8 - Různé stavební materiály
dílčí dodávky stavebního materiálu
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
Různé
247 934,00
247 934,00
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
247 934,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

do 30.6.2019 nebo do vyčerpání finančního limitu

Doba a místo plnění

Praha 6 - Řepy
Makovského
1398
sklad
163 00
Česká republika
parcela číslo 1168/4, k.ú. Řepy
Další místa plnění
Praha 6
Bubenečská
47-49
16000
Česká republika
zadní kopanina
zadní kopanina
areál MV ČR
sklady
15800
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Základní způsobilost
Doložit prostou elektronickou kopií do nabídky
Doložit prostou elektronickou kopií do nabídky
Doložit prostou elektronickou kopií do nabídky
Doložit prostou elektronickou kopií do nabídky
Doložit prostou elektronickou kopií do nabídky
dle jednotlivých bodů
Profesní způsobilost
Doložit prostou elektronickou kopií do nabídky
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
Doložit prostou elektronickou kopií do nabídky
Výpis z živnostenského rejstříku dodavatele
dle jednotlivých bodů
Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy


Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne
15.12.2017

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
podáním nabídky uchazeč akceptuje návrh smlouvy

Způsob a doba podání nabídky

29.06.2017 08:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

pořadí podání platné nabídky


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

1) Návrh smlouvy doplněný o požadované údaje (identifikační údaje uchazeče, cenové údaje),
2) Cenová nabídka
3)Specifikační tabulka materiálu (uchazeč doplní jednotkové ceny),
4) Požadované dokumenty prokazující kvalifikační předpoklady


Smlouva bude uchazečem doplněna o jeho identifikační údaje jako zhotovitele na úvodní a poslední straně smlouvy a o cenové údaje zakázky.
Ostatní údaje musí zůstat nezměněny, jinak nebude nabídka dále hodnocena.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
29.06.2017 08:30:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele


Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.


Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení o výběru dodavatele se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Vybraný uchazeč bude vyzván podpisu smlouvy. V případě, že smlouva nebude podepsána do 5 pracovních dnů, bude zadavatelem osloven další uchazeč v pořadí
Další specifikace
Termín pro podání žádostí o dodatečné informace: - do 26. 6. 2017 do 8:00 hodin
Termín pro odpovědi na žádosti o dodatečné informace: - do 27. 6. 2017 do 16:00 hodin
Jitka Šedivá v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika -...
Doručeno: 15.06.2017 09:03:54

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 15.06.2017 09:00 Jitka Šedivá 15.06.2017 09:00 Jitka Šedivá právě zobrazena

Kontextová navigace