Domů  /  Zadávací řízení  /  Dodávka mobilních telefonů  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599

Sídlo/místo podnikání:
nábř. E. Beneše 128/4
118 01  Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
: PhDr. Jan Král
: kral.jan@vlada.cz
: ředitel odboru koordinace evropských politik

Kontaktní osoba:
: Pavel Dyntera Smékal
: dyntera.pavel@vlada.cz
: vládní rada

Organizační útvar:
Oddělení veřejných zakázek
Číslo útvaru: OVZ
Kontaktní adresa:
nábř. E. Beneše 128/4
118 01 Praha 1
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Dodávka mobilních telefonů
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/17/V00053749
Evidenční číslo: čj. 16172/2017-OKE

09.06.2017 14:24:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
PhDr. Jan Král
kral.jan@vlada.cz
ředitel odboru koordinace evropských politik
Kontaktní osoby za zadavatele
Pavel Dyntera Smékal
dyntera.pavel@vlada.cz
vládní rada

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Dodávka mobilních telefonů
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
PhDr. Jan Král
kral.jan@vlada.cz
ředitel odboru koordinace evropských politik
Kontaktní osoby za zadavatele
Pavel Dyntera Smékal
dyntera.pavel@vlada.cz
vládní rada
Evidenční číslo zadavatele
čj. 16172/2017-OKE
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Předmětem výběrového řízení je nákup a dodávka mobilní telefonní techniky dle specifikace uvedené v popisu předmětu VZ.

Dodavatel uvede v popisu předmětu nabídky jednoznačnou specifikaci nebo jednoznačnou identifikaci předmětu veřejné zakázky tak, aby bylo možné prověřit splnění požadovaných technických parametrů.

Dodavatel odpovídá za vady zboží zjištěné při jeho předání nebo v průběhu záruční doby, a to za všechny vady zboží existující v době předání i za vady vzniklé později. Dodavatel za tímto účelem poskytne objednateli záruku za jakost po záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží.

Dodací doba je do 15 dní od účinnosti oboustranně podepsané objednávky.

Splatnost faktury je 21 dní. Cena bude uvedena jako celková zahrnující dopravu do místa plnění, recyklační, autorské i jiné poplatky.

Vybraný dodavatel je povinen doručit zadavateli zpět podepsanou objednávku do 5 dnů od jejího doručení dodavateli. Pokud tak neučiní, je zadavatel oprávněn vzít objednávku zpět a zadat veřejnou zakázku dalšímu dodavateli v pořadí.

Zadavatel je oprávněn zveřejnit oboustranně podepsanou objednávku.

Veřejná zakázka je financována z projektu Prioritní oblast 2 "Podpora udržitelné energetiky" v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v souladu s ustanovením § 31 zákona podle zásad § 6 zákona. Výběrové řízení (dále též „zadávací řízení“) je realizováno přiměřeně k pojmům a principům použitým v zákoně. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text zákona, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení dle zákona. Touto výzvou není zahájeno zadávací řízení ve smyslu § 4 odst. 4 zákona.
Položky předmětu VZ
Mobilní telefon s operačním systémem Android
32250000-0 - Mobilní telefony
32250000-0 - Mobilní telefony
Nové mobilní telefony s dotykovým displejem (oba 2 ks stejné, lišit se mohou v barvě).

dotykový kapacitní displej: min. rozlišení 1620 x 1080 px
operační systém: min. Android 7.1 Nougat
procesor: min. 8 jádrový
paměť RAM: min. 3 GB
vnitřní paměť: min. 32 GB
slot na paměťové karty: podpora microSDXC s kapacitou až 1 TB
fotoaparát: min. 12 Mpx,
klávesnice: hardwarová QWERTY
baterie: min. 3450 mA
další požadavky: čtečka prstů, rychlonabíjení

Nabídková cena nesmí být vyšší než 13.628 Kč bez DPH za kus, jinak bude nabídka vyřazena. Cena bude uvedena jako celková zahrnující dopravu do místa plnění, recyklační, autorské i jiné poplatky.
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
2,00
ks
13 628,00
27 256,00
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
27 256,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Dodací doba je do 15 dní od účinnosti oboustranně podepsané objednávky.

Doba a místo plnění

Praha 1
nábř. E. Beneše
128
4
118 01
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Text předchozího odstavce "Smluvní podmínky" je generován elektronickým tržištěm Gemin automaticky a nelze jej odstranit.

Smlouva není součástí zadávacích podmínek - bude vystavena objednávka z ekonomického systému SAP.

Způsob a doba podání nabídky

22.06.2017 09:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí bude nejvýhodnější nabídka vybrána losem.

Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ. Účastnit se losování mají právo zájemci, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím e-tržiště.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.Dodavatel uvede v popisu předmětu nabídky jednoznačnou specifikaci nebo jednoznačnou identifikaci předmětu veřejné zakázky tak, aby bylo možné prověřit splnění požadovaných technických parametrů.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele


Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.


Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení o výběru dodavatele se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Zadavatel bude během zadávacího řízení s dodavateli komunikovat výhradně prostřednictvím elektronického tržiště Gemin, tj. veškeré zprávy odeslané zadavatelem si může dodavatel přečíst po přihlášení do elektronického tržiště Gemin ve svých příchozích zprávách. Jedná se např. o vysvětlení zadávací dokumentace, žádosti o doplnění, vysvětlení nabídky a výzvy k součinnosti. Uvedené zprávy se považují za doručené okamžikem dojití do sféry dodavatele (tj. fakticky okamžikem odeslání zadavatelem přes elektronické tržiště Gemin). Zadavatel proto dodavatelům doporučuje průběžně sledovat stav zadávacího řízení v elektronickém tržišti Gemin, a to jako přihlášení uživatelé.
Pavel Dyntera Smékal v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika - Úřad...
Doručeno: 13.06.2017 08:23:34

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 09.06.2017 14:24 Pavel Dyntera Smékal 13.06.2017 08:22 Pavel Dyntera Smékal právě zobrazena

Kontextová navigace