Domů  /  Zadávací řízení  /  Dodávka spotřebního materiálu…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599

Sídlo/místo podnikání:
nábř. E. Beneše 128/4
118 01  Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
: Ing. Robert Kuncíř
: kuncir.robert@vlada.cz
: +420 224002356
: ředitel odboru komunikačních technologií

Kontaktní osoba:
: Ing. Vladimír Volf
: volf.vladimir@vlada.cz
: +420 224002275
: vedoucí oddělení komunikační techniky

Organizační útvar:
Odbor komunikačních technologií
Číslo útvaru: OKT
Kontaktní adresa:
nábř. E. Beneše 128/4
118 01 Praha 1
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Dodávka spotřebního materiálu pro kopírovací stroje KYOCERA
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/17/V00053705
Evidenční číslo: 16299/2017-OKT

08.06.2017 15:21:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Ing. Robert Kuncíř
kuncir.robert@vlada.cz
+420 224002356
ředitel odboru komunikačních technologií
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Vladimír Volf
volf.vladimir@vlada.cz
+420 224002275
vedoucí oddělení komunikační techniky

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Dodávka spotřebního materiálu pro kopírovací stroje KYOCERA
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Ing. Robert Kuncíř
kuncir.robert@vlada.cz
+420 224002356
ředitel odboru komunikačních technologií
Kontaktní osoby za zadavatele
Ing. Vladimír Volf
volf.vladimir@vlada.cz
+420 224002275
vedoucí oddělení komunikační techniky
Evidenční číslo zadavatele
16299/2017-OKT
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Předmětem výběrového řízení je dodávka spotřebního materiálu pro multifunkční kopírovací stroje KYOCERA TASKalfa dle specifikace uvedené v popisu předmětu VZ.

Zakázka bude dodána na adresu zadavatele.
Uchazeč uvede v popisu předmětu nabídky jednoznačnou specifikaci nebo jednoznačnou identifikaci předmětu veřejné zakázky tak, aby bylo možné prověřit splnění technických parametrů.
Dodavatel odpovídá za vady zboží zjištěné při jeho předání nebo v průběhu záruční doby, a to za všechny vady zboží existující v době předání i za vady vzniklé později.

Dodavatel za tímto účelem poskytne objednateli záruku za jakost po záruční dobu v délce minimálně 24 měsíců pokud není uvedeno u jednotlivých položek ve specifikaci jinak.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Splatnost faktury minimálně 21 dní.

Cena bude uvedena jako celková zahrnující dopravu do místa plnění, recyklační, autorské i jiné poplatky.

Vybraný dodavatel je povinen doručit zadavateli zpět podepsanou objednávku do 5 dnů od jejího doručení dodavateli. Pokud tak neučiní je zadavatel oprávněn vzít objednávku zpět a zadat veřejnou zakázku dalšímu uchazeči v pořadí.

Zadavatel je oprávněn zveřejnit objednávku uzavřenou s vybraným uchazečem na interních informačních systémech a na profilu zadavatele.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v souladu s ustanovením § 31 zákona podle zásad § 6 zákona.
Výběrové řízení (dále též „zadávací řízení“) je realizováno přiměřeně k pojmům a principům použitým v zákoně.

Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text zákona, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení dle zákona.
Touto výzvou není zahájeno zadávací řízení ve smyslu § 4 odst. 4 zákona.
Položky předmětu VZ
Toner Kyocera TASKalfa 3551ci - černý
30125100-2 - Zásobníky tonerů
30125100-2 - Zásobníky tonerů
Černý toner označení: TK-8305K. Originální toner dodávaný a schválený výrobcem daného zařízení pro ČR.
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
18,00
ks
Dělení na části


Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Praha 1
nábř. E. Beneše
128
4
118 01
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Text předchozího odstavce "Smluvní podmínky" je generován elektronickým tržištěm Gemin automaticky a nelze jej odstranit.

Smlouva není součástí zadávacích podmínek - bude vystavena objednávka z ekonomického systému SAP, která bude kupní smlouvou ve smyslu § 2085 a násl. zákona č. 89/2012Sb.,občanský zákoník. Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena formou oboustranně podepsané objednávky vystavené zadavatelem.

Způsob a doba podání nabídky

19.06.2017 10:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí bude nejvýhodnější nabídka vybrána losem. Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ.
Účastnit se losování mají právo zájemci, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím e-tržiště


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Vladimír Volf v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika - Úřad...
Doručeno: 08.06.2017 15:32:40

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 08.06.2017 15:21 Robert Kuncíř 08.06.2017 15:21 Robert Kuncíř právě zobrazena

Kontextová navigace