Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup černobílých…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599

Sídlo/místo podnikání:
nábř. E. Beneše 128/4
118 01  Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
: Ing. Robert Kuncíř
: kuncir.robert@vlada.cz
: +420 224002356
: ředitel odboru komunikačních technologií

Kontaktní osoba:
: Pavel Dyntera Smékal
: dyntera.pavel@vlada.cz
: vládní rada

Organizační útvar:
Oddělení veřejných zakázek
Číslo útvaru: OVZ
Kontaktní adresa:
nábř. E. Beneše 128/4
118 01 Praha 1
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Nákup černobílých multifunkčních kopírovacích strojů
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/17/V00053384
Evidenční číslo: čj. 14991/2017-OKT

01.06.2017 13:20:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Ing. Robert Kuncíř
kuncir.robert@vlada.cz
+420 224002356
ředitel odboru komunikačních technologií
Kontaktní osoby za zadavatele
Pavel Dyntera Smékal
dyntera.pavel@vlada.cz
vládní rada

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Nákup černobílých multifunkčních kopírovacích strojů
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Ing. Robert Kuncíř
kuncir.robert@vlada.cz
+420 224002356
ředitel odboru komunikačních technologií
Kontaktní osoby za zadavatele
Pavel Dyntera Smékal
dyntera.pavel@vlada.cz
vládní rada
Evidenční číslo zadavatele
čj. 14991/2017-OKT
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks stejných nových černobílých digitálních multifunkčních kopírovacích strojů pro kopírování do formátu A3, z toho 1 ks včetně sešívacího finišeru.

Podrobná specifikace předmětu plnění (specifikace zboží, včetně instalace, proškolení obsluhy kopírovacích strojů, poskytnutí záruky a záručního servis) je obsažena v této výzvě, zejména pak v příloze B (vzor smlouvy).

Vybraný dodavatel je povinen doručit zadavateli zpět podepsanou smlouvu do 5 dnů od jejího doručení dodavateli. Pokud tak neučiní, je zadavatel oprávněn vzít smlouvu zpět a zadat veřejnou zakázku dalšímu dodavateli v pořadí.

Zadavatel je oprávněn zveřejnit smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v souladu s ustanovením § 31 zákona podle zásad § 6 zákona. Výběrové řízení (dále též „zadávací řízení“) je realizováno přiměřeně k pojmům a principům použitým v zákoně. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text zákona, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení dle zákona. Touto výzvou není zahájeno zadávací řízení ve smyslu § 4 odst. 4 zákona.
Položky předmětu VZ
Černobílý digitální multifunkční kopírovací stroj A3
30121100-4 - Fotokopírovací stroje
30121100-4 - Fotokopírovací stroje
viz příloha č. 1 (specifikace zboží) vzoru smlouvy
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
4,00
ks
52 000,00
208 000,00
Černobílý digitální multifunkční kopírovací stroj A3 s finišerem
30121100-4 - Fotokopírovací stroje
30121100-4 - Fotokopírovací stroje
viz příloha č. 1 (specifikace zboží) vzoru smlouvy
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1,00
ks
82 000,00
82 000,00
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
290 000,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Do 15 dnů ode dne účinnosti smlouvy.

Doba a místo plnění

Praha 1
nábř. E. Beneše
128
4
118 01
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Základní způsobilost
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
čestným prohlášením
Čestným prohlášením dle vzoru v příloze A
Profesní způsobilost
čestným prohlášením
Čestným prohlášením dle vzoru v příloze A
Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy


Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Kupní smlouva uzavřená podle § 2085 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle vzoru v příloze B této výzvy.

Způsob a doba podání nabídky

13.06.2017 10:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?Hodnocení podle nejnižších nákladů životního cyklu.

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 1 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce se podle stanovených dílčích kritérií přidělí v rámci daného dílčího kritéria bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Výsledné (tj. celkové) bodové skóre nabídky se počítá následujícím způsobem:
Výsledné bodové skóre nabídky = k1*v1 + … + kn*vn
kde:
„k“ je bodová hodnota (počet bodů) dosažené u příslušného dílčího kritéria, „v“ je váha příslušného kritéria, 1 … n je označení dílčích hodnotících kritérií.

Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u maximalizačního číselně vyjádřitelného kritéria (Délka záruční doby) je následující:
Bodová hodnota = 100 * Hodnota nabídky / Hodnota nejvhodnější nabídky.

Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u minimalizačního číselně vyjádřitelného kritéria (Nabídková cena, Náklady na tisk jedné strany při 5% pokrytí) je následující: Bodová hodnota = 100 * Hodnota nejvhodnější nabídky / Hodnota nabídky.

Výsledné pořadí nabídek bude stanoveno tak, že na prvním místě se umístí nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým skóre, na posledním místě nabídka s nejnižším dosaženým bodovým skórem.


V případě rovnosti bodů na prvním místě v pořadí bude jako nejvýhodnější nabídka vybrána nabídka s nižší nabídkovou cenou.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


40,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníKriterium Délka záruční doby
Délka záruční doby


měsíc
30,00

Absolutní omezení hodnot

36,00

Omezení hodnot pro účely hodnocení

72,00


Zadavatelem je požadována záruka v délce minimálně 36 měsíců a maximálně 72 měsíců.


Kriterium Náklady na tisk jedné strany při 5% pokrytí
Náklady na tisk jedné strany při 5% pokrytí


Kč bez DPH/1 strana
30,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníDodavatel vyplní přílohu C - výpočet nákladu na jednu tiskovou stranu. Dodavatel zahrne do výpočtu nákladů na tisk jedné strany veškerý spotřební materiál k zajištění úplného provozu nabízeného zboží (např. maintenance kit, vývojnici s developerem, fixační jednotka, fotoválec, přenosový pás, originální toner, nádobka na odpadní toner, apod.) včetně jeho ekologické likvidace.


Specifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Dodavatel je povinen předložit doklady prokazující splnění enviromentálních kritérií, a to dle požadavků dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, což uchazeč prokáže:

a) předložením ES prohlášením o shodě výrobků (CE),

b) předložením dokladu, který prokazuje splnění normy ENERGY STAR pro energetický výkon stanovené Rozhodnutím Evropské komise 2009/347/ES. Uchazeč prokáže splnění požadavku předložením fotografie kopírovacího stroje s označením ENERGY STAR, certifikátu nebo prohlášením uchazeče, že kopírovací stroj normu ENERGY STAR splňuje.

Zadavatel akceptuje jakýkoli jiný vhodný doklad, jako je např. technická dokumentace výrobce nebo zkušební protokol uznaného subjektu, kterým dodavatel prokáže, že podmínky jsou splněny.


Dodavatel dále v nabídce předloží:

a) čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů,

b) vyplněný návrh smlouvy v editovatelné verzi (např. DOCx),

c) výpočet nákladu na jednu tiskovou stranu.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele


Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.


Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení o výběru dodavatele se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Zadavatel bude během zadávacího řízení s dodavateli komunikovat výhradně prostřednictvím elektronického tržiště Gemin, tj. veškeré zprávy odeslané zadavatelem si může dodavatel přečíst po přihlášení do elektronického tržiště Gemin ve svých příchozích zprávách. Jedná se např. o vysvětlení zadávací dokumentace, žádosti o doplnění, vysvětlení nabídky a výzvy k součinnosti. Uvedené zprávy se považují za doručené okamžikem dojití do sféry dodavatele (tj. fakticky okamžikem odeslání zadavatelem přes elektronické tržiště Gemin). Zadavatel proto dodavatelům doporučuje průběžně sledovat stav zadávacího řízení v elektronickém tržišti Gemin, a to jako přihlášení uživatelé.
Pavel Dyntera Smékal v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika - Úřad...
Doručeno: 02.06.2017 15:56:02

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 01.06.2017 13:20 Pavel Dyntera Smékal 01.06.2017 16:13 Pavel Dyntera Smékal právě zobrazena

Kontextová navigace