Domů  /  Zadávací řízení  /  Spotřební materiál pro Konica…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599

Sídlo/místo podnikání:
nábř. E. Beneše 128/4
118 01  Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
: Ing.Ivana Hošťálková
: hostalkova.ivana@vlada.cz
: ředitelka Odboru provozu a služeb

Kontaktní osoba:
: Renáta Rumlová
: rumlova.renata@vlada.cz
: vrchní referent

Organizační útvar:
Odbor provozu a služeb
Číslo útvaru: OPS
Kontaktní adresa:
nábř. E. Beneše 128/4
118 01 Praha 1
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Spotřební materiál pro Konica Minolta Bizhub Press C8000
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/17/V00053219
Evidenční číslo: 14049/2017-OPS

29.05.2017 14:34:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Ing.Ivana Hošťálková
hostalkova.ivana@vlada.cz
ředitelka Odboru provozu a služeb
Kontaktní osoby za zadavatele
Renáta Rumlová
rumlova.renata@vlada.cz
vrchní referent

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Spotřební materiál pro Konica Minolta Bizhub Press C8000
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Ing.Ivana Hošťálková
hostalkova.ivana@vlada.cz
ředitelka Odboru provozu a služeb
Kontaktní osoby za zadavatele
Renáta Rumlová
rumlova.renata@vlada.cz
vrchní referent
Evidenční číslo zadavatele
14049/2017-OPS
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Předmětem této veřejné zakázky je nákup/dodání originálního spotřebního materiálu pro stroj Konica Minolta Bizhub Press C8000. Odborná výměna ve stroji není předmětem této zakázky.

Uchazeč uvede v popisu předmětu nabídky jednoznačnou specifikaci nebo jednoznačnou identifikaci předmětu VZ tak, aby bylo možné prověřit splnění technických parametrů.

Termín dodání 14 od doručení objednávky dodavateli.

Cena bude uvedena jako celková zahrnující dopravu do místa plnění, recyklační, autorské i jiné poplatky.

Splatnost faktury minimálně 21 dní.

V případě, že dodavatel nedoručí objednateli podepsanou objednávku zpět do 5 dnů od jejího doručení, je objednatel oprávněn vzít objednávku zpět a zadat veřejnou zakázku dalšímu uchazeči v pořadí.

Dodavatel odpovídá za vady zboží zjištěné při jeho předání nebo v průběhu záruční doby, a to za všechny vady zboží existující v době předání i za vady vzniklé později. Dodavatel za tímto účelem poskytne objednateli záruku za jakost po záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží.


Zadavatel je oprávněn objednávku uzavřenou s vybraným uchazečem zveřejnit.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v souladu s ustanovením § 31 zákona podle zásad § 6 zákona. Výběrové řízení (dále též „zadávací řízení“) je realizováno přiměřeně k pojmům a principům použitým v zákoně. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text zákona, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení dle zákona. Touto výzvou není zahájeno zadávací řízení ve smyslu § 4 odst. 4 zákona.
Položky předmětu VZ
vývojnice
30125000-1 - Části a příslušenství fotokopírovacích strojů
30125000-1 - Části a příslušenství fotokopírovacích strojů
Originální vývojnice - Developing Unit A1RFR72733 pro stroj Konica Minolta Bizhub Press C8000
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
4,00
ks
14 600,00
58 400,00
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
58 400,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Termín dodání : 14 dní od doručení objednávky dodavateli. V případě, že dodavatel nedodá zboží ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny objednaného zboží za každý i započatý den prodlení.

Doba a místo plnění

Praha 1
nábř. E. Beneše
128
4
118 01
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Text předchozího odstavce "Smluvní podmínky" je generován elektronickým tržištěm Gemin automaticky a nelze jej odstranit.

Smlouva není součástí zadávacích podmínek - bude vystavena objednávka z ekonomického systému SAP, která bude kupní smlouvou ve smyslu § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní vztah s vybraným dodavatelem bude uzavřen formou oboustranně podepsané objednávky vystavené zadavatelem.
V případě, že dodavatel nedoručí zadavateli podepsanou objednávku zpět do 5 dnů od jejího doručení, je zadavatel oprávněn vzít objednávku zpět a zadat veřejnou zakázku dalšímu uchazeči v pořadí.

Způsob a doba podání nabídky

12.06.2017 11:50:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Losem:

Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ. Účastnit se losování mají právo zájemci, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím e-tržiště.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek
12.06.2017 12:00:00


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Renáta Rumlová v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika - Úřad...
Doručeno: 30.05.2017 08:16:46

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 29.05.2017 14:34 Renáta Rumlová 29.05.2017 14:34 Renáta Rumlová právě zobrazena

Kontextová navigace