Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup a dodávka motorových…  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
IČO: 72051612

Sídlo/místo podnikání:
Závodní 386/100
360 06  Karlovy Vary

Kontaktní osoba:
: Hana Džupinová
: hana.dzupinova@pcr.cz
: +420974362701

Specifikace VZ

Název VZ: Nákup a dodávka motorových olejů a nemrznoucí směsi
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky (zboží)
Systémové číslo: T002/17/V00053037
Evidenční číslo: KRPK-38701/ČJ-2017-1900VZ

23.05.2017 13:15:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Hana Džupinová
hana.dzupinova@pcr.cz
+420974362701

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Nákup a dodávka motorových olejů a nemrznoucí směsi
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Kontaktní osoby za zadavatele
Hana Džupinová
hana.dzupinova@pcr.cz
+420974362701
Evidenční číslo zadavatele
KRPK-38701/ČJ-2017-1900VZ
Druh veřejné zakázky
Dodávky (zboží)
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Nákup a dodávka motorových olejů a nemrznoucí směsi včetně dopravy do místa dislokace
Položky předmětu VZ
Olej motorový 5W40 (VW 502.00, VW 505.00)
09211100-2 - Motorové oleje
09211100-2 - Motorové oleje
200 l sudy
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
2 000,00
Litr
Olej motorový 5W30 (VW 504.00, VW 507.00)
09211100-2 - Motorové oleje
09211100-2 - Motorové oleje
200 l sudy
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1 400,00
Litr
Kapalina nemrzunoucí G12 (VW TL 774/D)
24961000-8 - Kapaliny do chladičů
24961000-8 - Kapaliny do chladičů
200 l sud
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
200,00
Litr
Olej převodový 75W90
09211100-2 - Motorové oleje
09211100-2 - Motorové oleje
60 l sudy
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
120,00
Litr
Olej motorový 10W40
09211100-2 - Motorové oleje
09211100-2 - Motorové oleje
60 l sud
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
60,00
Litr
Kapalina do ostřikovačů zimní na mínus 80°C
24900000-3 - Chemické výrobky vysoké jakosti a různé chemické výrobky
24900000-3 - Chemické výrobky vysoké jakosti a různé chemické výrobky
1000 l barely
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
2 000,00
Litr
Kapalina do ostřikovačů letní (žlutá)
24900000-3 - Chemické výrobky vysoké jakosti a různé chemické výrobky
24900000-3 - Chemické výrobky vysoké jakosti a různé chemické výrobky
1000 l barel
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
1 000,00
Litr
Dělení na části


Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Doba a místo plnění

Dolní Rychnov
Dobrovského
1935
35604
Česká republika
odbor správy majetku, automobilní oddělení, skupina opravárenství

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Návrh smlovuy

Způsob a doba podání nabídky

01.06.2017 09:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

dřívější datum doručení


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Další specifikace
Hana Džupinová v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika - Krajské...
Doručeno: 23.05.2017 13:44:09

Elektronické podpisy formuláře

Elektronický podpis

Vydáno pro (CN - ob. jméno): Hana Džupinová
Vydáno pro (O - organizace): Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech [IČ 72051612]
Vydavatel (CN - ob. jméno): PostSignum Qualified CA 2

Časové razítko

Čas: 23.5.2017 13:16:24
Vystavitel (O - organizace): První certifikační autorita, a.s.
Vystavitel (CN - ob. jméno): I.CA Time Stamping Authority TSS

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 23.05.2017 13:15 Hana Džupinová 23.05.2017 13:15 Hana Džupinová právě zobrazena

Kontextová navigace