Domů  /  Zadávací řízení  /  Podpora Zoner Photo Studio  /  Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výpis systémových zpráv

T01 - zobrazení formuláře

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel

Úřední název zadavatele:
Česká republika - Úřad vlády České republiky
IČO: 00006599

Sídlo/místo podnikání:
nábř. E. Beneše 128/4
118 01  Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
: Ing. Lenka Dynterová
: dynterova.lenka@vlada.cz
: ředitelka odboru informatiky

Kontaktní osoba:
: Pavel Dyntera Smékal
: dyntera.pavel@vlada.cz
: vládní rada

Organizační útvar:
Oddělení veřejných zakázek
Číslo útvaru: OVZ
Kontaktní adresa:
nábř. E. Beneše 128/4
118 01 Praha 1
Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Podpora Zoner Photo Studio
Druh zadávacího řízení: VZMR: Otevřená výzva
Druh VZ: Služby
Systémové číslo: T002/17/V00052943
Evidenční číslo: čj. 7703/2017-OIT

22.05.2017 05:58:00
detail VZ

Identifikace zadavatele

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Ing. Lenka Dynterová
dynterova.lenka@vlada.cz
ředitelka odboru informatiky
Kontaktní osoby za zadavatele
Pavel Dyntera Smékal
dyntera.pavel@vlada.cz
vládní rada

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ
Podpora Zoner Photo Studio
Evidence kontaktních údajů
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele
Ing. Lenka Dynterová
dynterova.lenka@vlada.cz
ředitelka odboru informatiky
Kontaktní osoby za zadavatele
Pavel Dyntera Smékal
dyntera.pavel@vlada.cz
vládní rada
Evidenční číslo zadavatele
čj. 7703/2017-OIT
Druh veřejné zakázky
Služby
Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy


Určení RS, na základě které je VZ zadávána
Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení


Specifikace rámcové smlouvyPředmět VZ
Předmětem výběrového řízení je podpora grafického programu Zoner Photo Studio.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v této výzvě, zejména pak v příloze A (vzor smlouvy).

Vybraný dodavatel je povinen doručit zadavateli zpět podepsanou smlouvu do 5 dnů od jejího doručení dodavateli. Pokud tak neučiní, je zadavatel oprávněn vzít smlouvu zpět a zadat veřejnou zakázku dalšímu dodavateli v pořadí.

Zadavatel je oprávněn zveřejnit smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v souladu s ustanovením § 31 zákona podle zásad § 6 zákona. Výběrové řízení (dále též „zadávací řízení“) je realizováno přiměřeně k pojmům a principům použitým v zákoně. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text zákona, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení dle zákona. Touto výzvou není zahájeno zadávací řízení ve smyslu § 4 odst. 4 zákona.
Položky předmětu VZ
Podpora Zoner Photo Studio
72261000-2 - Podpora programového vybavení
72261000-2 - Podpora programového vybavení
Služba podpory Zoner Photo Studio u trvalých licencí typu Pro a Basic ve verzi X ve skladbě licencí:
150 licencí ZPS X Pro - trvalá licence
450 licencí ZPS X Basic - trvalá licence („site licence“)

Předmětem poptávané podpory je zajištění oprávnění potřebná k užití všech budoucích aktualizací Zoner Photo Studio X formou údržby multilicence.

Údržba multilicence bude zahrnovat:

a) technickou podporu k programu – pomoc s řešením technických problémů při instalaci a používání programu, resp. jeho aktualizací v českém jazyce v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin telefonicky e-mailem, s reakční dobou do 48 hodin v pracovní dny;

b) aktualizace programu - poskytování standardních veřejně dostupných aktualizací programu (funkční vylepšení, opravy funkčnosti) bez zbytečného odkladu;

c) instalační balíčky – zajištění dostupnosti konfigurátoru instalačních souborů (MSI) na Zoner účtu pro správce licence včetně jazykových mutací, to vše bez zbytečného odkladu.

Podpora je poptávána na dobu neurčitou, pro účely podání nabídek bude cena podpory kalkulována na 4 roky. Bude zachována časově neomezená platnost multilicence (zachování trvalého práva užití programu) i po případném skončení vymezeného období předplacené podpory.

Předmětem zakázky není instalace programu u zadavatele, podpora uživatelů při používání konkrétních postupů v programu, zákaznické úpravy programu, školení uživatelů.
Přílohy
Parametry
Název Operátor Hodnota
4,00
rok
98 750,00
395 000,00
Dělení na části


Předpokládaná hodnota VZ
395 000,00
koruna česká

Výběr postupu zadání VZ

VZMR: Otevřená výzva

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od do . Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je měsíců ode dne podpisu smlouvy. Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Zahájení plnění do 5 dnů od účinnosti smlouvy uveřejněním v Registru smluv.

Doba a místo plnění

Praha 1
nábř. E. Beneše
128
4
118 01
Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů
Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Předloží-li účastník zadávacího řízení veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti podle § 239 ZZVZ, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.
Smlouva o poskytnutí podpory a údržby multilicence podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Dle vzoru v příloze A této výzvy.

Způsob a doba podání nabídky

09.06.2017 10:00:00
Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnoceníJakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí bude nejvýhodnější nabídka vybrána losem.

Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ. Účastnit se losování mají právo zájemci, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím e-tržiště.


Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria
Kriterium Nabídková cena
Nabídková cena


100,00

Absolutní omezení hodnot

Omezení hodnot pro účely hodnoceníSpecifikace e-aukcePožadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána

český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy


Stanovení povinnosti šifrovat nabídku


Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Dodavatel předloží v nabídce vyplněný návrh smlouvy v editovatelné verzi (např. DOCx).

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění


Otevírání nabídek


Předložení vzorků


Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele


Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.


Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení o výběru dodavatele se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Zadavatel bude během zadávacího řízení s dodavateli komunikovat výhradně prostřednictvím elektronického tržiště Gemin, tj. veškeré zprávy odeslané zadavatelem si může dodavatel přečíst po přihlášení do elektronického tržiště Gemin ve svých příchozích zprávách. Jedná se např. o vysvětlení zadávací dokumentace, žádosti o doplnění, vysvětlení nabídky a výzvy k součinnosti. Uvedené zprávy se považují za doručené okamžikem dojití do sféry dodavatele (tj. fakticky okamžikem odeslání zadavatelem přes elektronické tržiště Gemin). Zadavatel proto dodavatelům doporučuje průběžně sledovat stav zadávacího řízení v elektronickém tržišti Gemin, a to jako přihlášení uživatelé.
Pavel Dyntera Smékal v.r.
Subproces: ET-010-010-190

Uživatelské položky

Přílohy

Název
Soubor Velikost
Příloha A - Vzor smlouvy
Příloha A - vzor smlouvy FIN.docx 92,63 KB

Zpráva

Název: Výzva k podání nabídky
Odesílatel: Česká republika - Úřad...
Doručeno: 31.05.2017 12:11:00

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 22.05.2017 05:58 Pavel Dyntera Smékal 31.05.2017 11:25 Pavel Dyntera Smékal právě zobrazena

Kontextová navigace