Domů  /  Zadávací řízení  /  SUZ - Zámečnické práce -…

Výpis systémových zpráv

SUZ - Zámečnické práce - opakování

Systémové číslo: T002/23/V00058807
Zadavatel: České vysoké učení...

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ , Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost § 77 odst. 1

Způsob prokázání způsobilosti

čestným prohlášením

Další specifikace

Výpis z obchodního rejstříku

, § 77 odst. 2 písm. a)

Způsob prokázání způsobilosti

kopie

Další specifikace

Výpis živnostenského rejstříku - živnostenské oprávnění - Zámečnictví, nožířství

Způsob prokázání způsobilostí kopie

Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ dle § 79 2b) ZZVZ Seznam významných služeb.

dle § 79 2 c) ZZVZ Seznam techniků podílející se na zakázce

dle § 79 2d) ZZVZ Osvědčení o odborné kvalifikaci
Název kvalifikace: dle § 79 2b) ZZVZ Seznam významných služeb.

dle § 79 2 c) ZZVZ Seznam techniků podílející se na zakázce

dle § 79 2d) ZZVZ Osvědčení o odborné kvalifikaci
Rozsah požadovaných informací a dokladů: Dle § 79 2b) ZZVZ - Zakázky na zámečnické služby.
Seznam významných služeb. Seznam souhrnu zakázek v celkové hodnotě min. 1 mil. Kč bez DPH/ rok v posledních pěti letech.
Dle § 79 2 c) ZZVZ - Seznam techniků podílející se na zakázce s minimální praxí 5 let zámečnických prací.
Dle § 79 2d) ZZVZ- Osvědčení o odborné kvalifikaci - Certifikát na seřizování dveřních zavíračů
Způsob prokázání splnění kvalifikace: Dle § 79 2b) a 2c) ZZVZ - čestné prohlášení

Dle § 79 2d) ZZVZ - kopie certifikátu
Minimální úroveň kvalifikace: dle § 79 2b) ZZVZ - souhrn zakázek v celkové minimální hodnotě 1 mil. Kč bez DPH/ rok v posledních pěti letech,
dle § 79 2 c) ZZVZ -technik/ci minimálně 5 let praxe v zámečnických prací,
dle § 79 2d) ZZVZ - osvědčení o odborné kvalifikaci - Certifikát na seřizování dveřních zavíračů

Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy

Požadovat předložené dokumenty v originále či úředně ověřené kopii Ne

metodická nápověda

Kontextová navigace