Domů  /  Zadávací řízení  /  SUZ- oprava střešní krytiny…

Výpis systémových zpráv

SUZ- oprava střešní krytiny ploché střechy autoservisu menza Podolí

Systémové číslo: T002/22/V00058428
Zadavatel: České vysoké učení...

Akce se zakázkou

Požadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána český
Povinnost šifrovat nabídku Ne
Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky 1.Podáním nabídky uchazeč prohlašuje, že je způsobilý být dodavatelem veřejné zakázky, tzn., že splňuje základnízpůsobilost podle § 74 zák. č.134/2016 Sb. o zadáváníveřejných zakázek. 2.Dodavatel je oprávněn požadovatvysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám.Žádost o vysvětlení musí být doručena nejpozději 3 pracovnídny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 3. Podáním nabídky uchazeč souhlasí s podmínkami tohoto zadávacíhořízení a bere na vědomí, že je vázán obsahem své nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 4. Zadavatel si vyhrazujeprávo zadávací řízení kdykoli zrušit, a to i bez uvedení důvodu.5. Uchazeč jako součást nabídky předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem za uchazeče.
Součást nabídky bude tvořit produktový list dodavatele Ne

Zadavatelské požadavky

Název Typ Hodnoty

metodická nápověda

Kontextová navigace