Domů  /  Zadávací řízení  /  Zajištění správy a provozu…

Výpis systémových zpráv

Zajištění správy a provozu IPS MZe

Systémové číslo: T002/18/V00056278
Zadavatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Požadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána český
Povinnost šifrovat nabídku Ne
Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky 1) Podáním nabídky dodavatel prohlašuje, že je způsobilý být dodavatelem veřejné zakázky, tzn. že splňuje základní způsobilost podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
2) Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
3) Podáním nabídky uchazeč souhlasí s podmínkami tohoto zadávacího řízení a bere na vědomí, že je vázán obsahem své nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.
4) Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoliv zrušit, a to i bez uvedení důvodu.
5) Práva a povinnosti neupravené touto výzvou se řídí Soutěžním řádem Ministerstva zemědělství ČR (https://zakazky.eagri.cz/publication_display_1.html).
Součást nabídky bude tvořit produktový list dodavatele Ne

Zadavatelské požadavky

Název Typ Hodnoty

metodická nápověda

Kontextová navigace