Domů  /  Zadávací řízení  /  FIT, 18-053 – SW Webots

Výpis systémových zpráv

FIT, 18-053 – SW Webots

Systémové číslo: T002/18/V00055495
Zadavatel: České vysoké učení...

Akce se zakázkou

Další specifikace VZ

Bude se konat prohlídka místa plnění Ne
Datum a čas konání otevírání nabídek 28.02.2018 10:10
Bude otevírání nabídek veřejné Ne
Bude požadováno předložení vzorků Ne
Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Ne
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení o výběru dodavatele se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Ne
Specifikace 1. *** zboží musí...

Specifikace

*** zboží musí být nové a v originálním obalu *** záruční doba min. 12 měsíců ode dne převzetí zboží není-li ve specifikaci uvedena delší požadovaná záruční doba *** nabídková cena je konečná a zahrnuje i cenu dopravy případně další přidružené platby (např. recyklační poplatky apod.) *** dodání předmětu plnění do 30 kalendářních dnů od vyzvání ze strany kupujícího *** zálohy zadavatel neposkytuje *** platba bankovním převodem *** Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. *** splatnost faktury daňového dokladu 30 dnů *** faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu zadavatele *** dodavatel se zavazuje odvést DPH z této zakázky dle platných zákonů *** dodavatel souhlasí s uveřejnění objednávky resp. kupní smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., včetně metadat k ní se vážících *** zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu výběrové řízení zrušit *** faktura musí obsahovat číslo kupní smlouvy

metodická nápověda

Kontextová navigace