Domů  /  Zadávací řízení  /  Nákup flash disků  /  Nestandardní stavy

Výpis systémových zpráv

Přehled nestandardních stavů zakázky T002/12/V00000530

Číslo Název Popis Akce
#1 Změna zadávacích podmínek na základě žádosti o dodatečné informace Na základě žádosti o dodatečné informace došlo ke změně zadávacích podmínek. Zadavatel tuto skutečnost oznámí všem dodavatelům, kterým byla zaslána výzva k podání nabídek. V případě, že byla výzva k podání nabídek uveřejněna v e-tržišti, uveřejní i dodatek k výzvě. Zadavatel rozhodne, bude-li prodloužena lhůta pro podání nabídek či nikoliv.
#2 Změna zadávacích podmínek (rozhodnutí zadavatele nebo nápravné opatření ÚOHS) Na základě rozhodnutí zadavatele nebo nápravného opatření ÚOHS došlo ke změně zadávacích podmínek. Zadavatel tuto skutečnost oznámí všem dodavatelům, kterým byla zaslána výzva k podání nabídek. V případě, že byla výzva k podání nabídek uveřejněna v e-tržišti, uveřejní i dodatek k výzvě. Zadavatel rozhodne, bude-li prodloužena lhůta pro podání nabídek či nikoliv.
#3 Zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení Zadavatel se rozhodl zrušit rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a pokračovat v zadávacím řízení.
#4 Rozhodnutí ÚOHS o zrušení celého zadávacího řízení (k okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí ÚOHS) V rámci nápravného opatření ÚOHS rozhodl v souladu s § 118 ZVZ o zrušení zadávacího řízení.
#5 Pozastavení zadávacího řízení (rozhodnutí zadavatele nebo předběžné opatření ÚOHS) Zadavatel (nebo ÚOHS v rámci předběžného opatření) rozhodl o pozastavení veškerých úkonů v zadávacím řízení. Je však možné ukládat do e-tržiště dokumentaci k již provedeným úkonům.
#6 Zrušení vyloučení dodavatele/vyřazení nabídky ve fázi otevírání nabídek (autoremedura nebo nápravné opatření ÚOHS) Zadavatel byl nucen zrušit své rozhodnutí o vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení, kterého vyloučil ve fázi otevírání nabídek. Zadavatel bude muset dodavatele zařadit do další účasti v zadávacím řízení. Bude nutné provést všechny úkony, které zadavatel do daného okamžiku provedl ve vztahu k ostatním dodavatelům. Tyto úkony provede původní hodnotící komise a zadavatel poté rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky.
#7 Zrušení vyloučení dodavatele ve fázi posouzení kvalifikace (autoremedura nebo nápravné opatření ÚOHS) Zadavatel byl nucen zrušit své rozhodnutí o vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení, kterého vyloučil ve fázi posouzení kvalifikace. Zadavatel bude muset dodavatele zařadit do další účasti v zadávacím řízení. Bude nutné provést všechny úkony, které zadavatel do daného okamžiku provedl ve vztahu k ostatním dodavatelům. Tyto úkony provede původní hodnotící komise a zadavatel poté rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky.
#8 Zrušení vyloučení dodavatele/vyřazení nabídky ve fázi posouzení nabídek (autoremedura nebo nápravné opatření ÚOHS) Zadavatel byl nucen zrušit své rozhodnutí o vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení, kterého vyloučil ve fázi posouzení nabídek. Zadavatel bude muset dodavatele zařadit do další účasti v zadávacím řízení. Bude nutné provést všechny úkony, které zadavatel do daného okamžiku provedl ve vztahu k ostatním dodavatelům. Tyto úkony provede původní hodnotící komise a zadavatel poté rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky.
#9 Zrušení hodnocení nabídek a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (autoremedura nebo nápravné opatření ÚOHS) Zadavatel se rozhodl zrušit své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Rozhodl se zopakovat hodnocení nabídek a následně opětovně vybrat nejvhodnější nabídku. Hodnocení nabídek provede původní hodnotící komise. Tyto úkony provede původní hodnotící komise a zadavatel poté rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky.
#10 Zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (autoremedura nebo nápravné opatření ÚOHS) Zadavatel se rozhodl zrušit své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Rozhodl se, že nebude opakovat hodnocení nabídek, ale pouze vybere jinou nabídku jako nejvhodnější.
#11 Změna v kvalifikaci dodavatele - dodavatel oznámí zadavateli, že u něj došlo ke změně v kvalifikaci, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace a předloží dodatečné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu V kvalifikaci některého z dodavatelů došlo ke změně, která by znamenala nesplnění kvalifikace. Dodavatel proto předložil dodatečné dokumenty, kterými prokazuje splnění kvalifikace v plném rozsahu. Zadavatel uloží předložené dokumenty do systému a rozhodne, jestli jsou tyto dokumenty dostatečné pro splnění kvalifikace. Pokud tomu tak není, dodavatel bude vyloučen.
Zpět

Kontextová navigace